this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Is een 'moderne' islamitische pedagogiek mogelijk?
Author(s): VAN CROMBRUGGE, Hans , LAFRARCHI, Naïma
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 24    Issue: 1   Date: maart 2014   
Pages: 32-44
DOI: 10.2143/EPN.24.1.3017255

Abstract :
De praktijk van opvoeding en de pedagogische theorievorming zijn in hoge mate afhankelijk van de concrete samenleving waarin ze plaatsvinden. Religieus geïnspireerd opvoedingshandelen en pedagogisch denken ontsnappen niet aan deze gesitueerdheid. Kenmerkend voor religieuze pedagogieën is wel dat ze voortdurend uitgedaagd worden tot een ‘kritische dialoog’ tussen traditionele wijsheden en actuele realiteiten. Telkens weer moet worden uitgemaakt wat wezenlijk is en wat cultureel afhankelijk is, wat kan of moet worden behouden en wat voor verandering – en verbetering – vatbaar is. Voor moslims in de migratie is dit de vraag naar wat een islamitische opvoeding kan zijn in een samenleving die niet alleen niet homogeen islamitisch is, maar die ook sociaal-cultureel-economisch erg verschillend is. In welke mate moeten en kunnen de overgeleverde islamitische pedagogische modellen en schema’s die gecultiveerd werden in de landen van herkomst, hier en nu in de migratie worden aangepast aan de huidige maatschappelijke situatie? Wat is wezenlijk voor een islamitische opvoeding en wat is bijkomstig, want immers cultureel bepaald?
In deze bijdrage wordt deze thematiek op een iets ander niveau bekeken: met name het niveau van pedagogische reflectie en theorievorming waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen (1) opvoedingspraktijken, (2) praktijktheorieën die vorm krijgen in pedagogisch advies en opvoedingsondersteuning, en (3) de meer conceptuele opvoedingsfilosofische reflectie. Vertrekkend van een concreet voorstel voor een ‘Nederlandse islamitische pedagogie’, zullen we de islamitische pedagogische denkbeelden die in dat voorstel voorondersteld worden, expliciteren. Meer bepaald zullen we in deze bijdrage wat langer stilstaan bij de dialectische opvoedingsfilosofie van Zahra al Zeehra als exemplarisch voorbeeld van een hedendaagse ‘moderne’ islamitische wijsgerige pedagogiek.

Download article