this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Preview first page
Document Details :

Title: Een sobere smaak en een sobere levenswijze
Subtitle: Vijf of zes manieren waarop soberheid zinvol kan zijn
Author(s): VAN PARIJS, Philippe
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 12    Issue: 3-4   Date: september-december 2002   
Pages: 259-264
DOI: 10.2143/EPN.12.3.504159

Abstract :
Heeft soberheid zin voor mij? Alles hangt af van wat wij onder ‘soberheid’ verstaan. Als ik het hier over soberheid heb, dan verwijs ik daarmee niet alleen naar een opvatting over het goede leven - een ideaal – met een beperkt verbruik van consumptiegoederen als consequentie, maar ik verwijs ook naar een levenswijze, een gedrag, dat in overeenstemming is met deze opvatting.

Een ideaal van soberheid kan waardevol worden bevonden, gewoon omdat het inspireert tot een sobere levenswijze, maar het kan ook zonder dat die inspiratie er is. En soberheid in gedrag mag waardevol bevonden worden omdat het voortkomt uit het streven naar een soberheidsideaal, maar het kan ook gewaardeerd worden los van beweegredenen.

In dit artikel zullen wij beurtelings de verschillende interpretaties van soberheid onderzoeken.

Download article