this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Een nieuw beheerscontract voor de openbare omroep, aanzet tot een onderzoeksproject omtrent media-ethiek
Author(s): VAN LIEDEKERKE, Luc , PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 198-201
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504067

Abstract :
Terwijl het mediabeleid zowel in de publieke als in de commerciële sectoren zich steeds nadrukkelijker laat leiden door marketing georinteerd doelgroeponderzoek, worden er in de publieke opinie vaker vragen gesteld over de kwaliteit van de massamedia. Al dan niet ten onrechte wordt de populaire massamedia verweten oppervlakkige en sensationele berichten en programma's aan te bieden. Uitgevers en mediaverantwoordelijken verdedigen hun beleid met het argument dat ze meer dan vroeger het publiek zelf laten beslissen over wat het wordt aangeboden. Marketingstudies worden door hen beschouwd als het geëigende instrument om tendensen en preferenties van de verschillende doelpublieken objectief te registreren. Kwaliteit wordt in dit perspectief gedefinieerd als het verzorgen van professioneel afgewerkte producten die aansluiten bij het profiel van het doelpubliek.
De onderzoeksstrategieën die in marketingstudies gebruikt worden gaan tegenwoordig verder dan het in kaart brengen van bewuste preferenties door middel van vraaggesprekken. Het gaat in meer recent onderzoekswerk ook om het exploreren van culturele of sociale referentiepatronen die aan allerlei producten, posities, gedragingen en opvattingen een specifieke betekenis geven. De heuristische denkmodellen die worden aangewend om deze patronen op het spoor te komen berusten op inhoudelijk uitgewerkte opvattingen over hoe mensen denken, verlangen, projecten aanvatten, op zoek zijn naar bescherming, uit zijn op controle of avontuur en dergelijke. Dit soort onderzoek pretendeert identificatiepatronen, op levensstijl geënte behoeften, noden en verlangens van allerlei doelgroepen in kaart te brengen. In functie van deze kennis geeft het management vorm aan kranten, tijdschriften, televisie- en radioprogramma's zowel wanneer het gaat om ontspanning als om berichtgeving.
Niemand ontkent de impact die de actuele media uitoefenen op het publiek. De informatie op basis waarvan de media vorm krijgen, heeft echter geen publiek karakter en er wordt weinig over gereflecteerd. De resultaten van marketingonderzoek worden doorgaans niet vrijgegeven, waardoor het publiek zich geen beeld kan vormen van de sociale betekenispatronen op basis waarvan het wordt onderverdeeld in doelgroepen en op basis waarvan het als doelgroep informatie en ontspanning wordt aangeboden.
Het is de bedoeling om in het hier voorgestelde onderzoek na te gaan wat van het media-marketingonderzoek bekend is en hoe het in het licht van sociologische en filosofisch-ethische bevindingen kan worden geëvalueerd. Het project werd mogelijk dank zij de steun van Cera Holding.

Download article


44.210.21.70.