PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorgen voor een goede zorg
Author(s): HOUDART, Bernadette
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 3   Date: Oktober 1998   
Pages: 174-185
DOI: 10.2143/EPN.8.3.563122

Abstract :
s onze goede zorg- en hulpverlening bedreigd door een tanende maatschappelijke solidariteit en een toenemend individualisme? Is het proces van desolidarisering reëel? Of betreft het slechts een grimmig spookbeeld, ontsproten uit het fin-desiècle gevoel van een aantal overijverige cultuurpessimisten? Hoe verhoudt solidariteit zich tot individualisering in de zorg- en hulpverlening? Welke besluiten kunnen hieruit getrokken worden voor de organisatie van de gezondheids- en welzijnssector hier te lande?

Deze vragen werden me voorgelegd. Ik wil ze betrekken op onderzoek dat vanuit het Centrum voor Ethiek en Zingeving in het Welzijnswerk (CEZ) is verricht. In 1997 werden vanuit het CEZ een reeks diepte-interviews afgenomen bij basiswerkers en dienstverantwoordelijken in de sociale hulpverlening. De diensten waarin ze werken, maakten zowel deel uit van officieel christelijke organisaties als van pluralistische initiatieven, zij het van een christelijke origine. Er werd gepeild naar hun opvattingen over ethiek en zingeving. Wat verstonden zij onder ‘ethiek’ en ‘zingeving’? Wat betekenden deze begrippen in hun dagelijkse, hulpverlenende praktijk? Bij de ondervraagden bevonden zich ook medewerkers van de Dienst Maatschappelijk Werk van enkele lokale Christelijke Mutualiteiten.

Het CEZ-onderzoek is interessant omdat het komaf maakt met een aantal modernistische ‘verworvenheden’ in de feitelijke hulpverlening en tegelijk wijst op een aantal knooppunten in de omgang van hulpverleners met ethiek en zingeving. Het toont aan dat op het microniveau, dit wil zeggen op het niveau van de feitelijke hulpverlening, daar waar de reële zorg en hulp worden verstrekt in de relatie tussen de hulpverlener en de hulpvrager, de discussie over de solidariteit en individualiteit in de zorg een heel eigen gestalte krijgt.

download article
18.204.48.40.