PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Duurzame ontwikkeling of duurzame levenswijze?
Author(s): PEETERS, Jef
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 9    Issue: 1   Date: april 1999   
Pages: 16-27
DOI: 10.2143/EPN.9.1.516884

Abstract :
De aandacht voor de medische beslissingen omtrent het levenseinde is op dit ogenblik in België sterk gestegen. Op 25 maart heeft het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek officieel het advies betreffende het levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen aan de pers voorgesteld. Dit is een vervolg op het reeds in de Belgische Senaat besproken advies betreffende de wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie. Het zeer omvattend advies (driemaal langer dan het eerste) is reeds door enkele redacties van kranten voortijdig besproken. Ik hoop in een volgend nummer van Ethische Perspectieven uitvoerig op dit tweede advies te kunnen ingaan.
De tekst die hieronder volgt, betreft nog steeds het domein van de wilsbekwame patiënten. Het eerste advies omtrent euthanasie heeft inderdaad bij nogal wat artsen zoveel vragen doen ontstaan dat de Commissie voor Medische Ethiek van de Faculteit Geneeskunde (KU Leuven) een poging heeft gewaagd om te zoeken naar een menswaardig alternatief voor die situaties waarin men kan spreken van een waarachtige `noodtoestand' en waarbij noch de patiënt noch de arts bereid zijn over te gaan tot euthanasie. Het is een uitvoerige denkoefening geworden, die echter ook heeft geleid tot zeer pragmatische richtlijnen.
Met deze publicatie wil ik dan ook een diepgaande discussie op gang brengen: het lijkt me immers bijzonder ethisch te verantwoorden dat een transparante cultuur van bespreekbaarheid omtrent deze delicatie materie wordt gecreëerd.
Ik noem het daarom ook een discussie-advies. Wel kan ik vermelden dat het advies unaniem werd goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek van de Faculteit Geneeskunde en dat het reeds besproken werd in de Academische Fractie van dezelfde Faculteit. Ik kijk dus uit naar reacties en commentaren van lezers in de hoop hiermee het gesprek te verdiepen en nog meer bij te dragen tot een menswaardige nabijheid bij de stervende mens.

download article
34.204.191.31.