this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten
Subtitle: Een empirisch-ethisch onderzoek
Author(s): ROOVERS, Madeleine
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 3   Date: oktober 2000   
Pages: 203-207
DOI: 10.2143/EPN.10.3.504070

Abstract :
Het probleem van de morele ambivalentie

Er is waarschijnlijk geen schepsel op deze aarde dat op zoveel verschillende wijzen ervaren is, beschreven is, bestudeerd is, dat bekommernis werd onthouden, maar ook zorg en liefde ondervond als een mens getroffen door het lot van een “diffuus onderfunctioneren van de cortex” (le Coultre, 1997, p. 111). Een veelvoud van gevoelens, voornamelijk van tegenstrijdige aard fundeert de manier waarop met hen wordt omgegaan. De weg van “zotten en onnozelen” (Mans, 1998) naar die van “mensen met mogelijkheden” (Federatie van Ouderverenigingen, 1989) is een lange, soms vrolijke, maar meestal een pijnlijke geweest. Het is de voortdurende tragiek van verstandelijk gehandicapten dat zij zijn zoals wij en tegelijkertijd zo anders. De verwarringen die hieruit voortkomen lijken van een even continue makelij te zijn en met geen enkele ideologie teniet te doen. Zwakzinnig leven bezit geen vanzelfsprekendheid. Het wordt aangevochten, bevraagd op zijn waarde en onderzocht op zijn mogelijkheden. Hoe verstandelijk gehandicapten moeten worden bejegend, verzorgd en begeleid ontbeert eveneens een zekere consistentie. Vele opvattingen en visies op verstandelijke handicap en de zorg en bejegening die hen dient te worden toebedeeld, zijn in de loop der eeuwen de revue gepasseerd en de extremen zijn opvallend: van door God bevoorrecht tot regelrechte paria's.
Deze studie handelt over visies op zorgverlening en de daaronder liggende mensbeelden die in zo belangrijke mate constituerend zijn voor de wijze waarop verstandelijk gehandicapten worden bejegend. Mensbeelden, soms vaag en ongearticuleerd, als trage echo's, maar bepalend voor de wijze waarop mededogen, verplichtingen en verantwoordelijkheden zich in omgang en zorgverlening manifesteren.

Download article


54.165.57.161.