PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Evaluatie van de wetgeving op de associatie, groepering en fusie in de context van toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen
Author(s): EECKLOO K, DE REGGE M, DE POURCQ K, GEMMEL P, CALLENS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 2   Date: 2018   
Pages: 90-98
DOI: 10.2143/TVG.74.02.2002504

Abstract :
In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap werd bepaald door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken. De huidige samenwerkingsvormen en governance-structuren uit de Belgische Ziekenhuiswet (ziekenhuisassociatie, ziekenhuisgroepering, fusie) volstaan niet meer om de taakverdeling tussen de ziekenhuizen te bevorderen. Het besluitvormingsproces is tijdrovend en complex doordat het samenwerkingsniveau onvoldoende bevoegdheden heeft. De belemmeringen gelden in het bijzonder voor ziekenhuisassociaties en ziekenhuisgroeperingen. Dit is niet alleen te wijten aan de juridische samenstelling van de comités op niveau van de samenwerking en de noodzaak van terugkoppeling naar de governance-structuren op niveau van de individuele ziekenhuizen, maar ook aan de organisatie van het huidige zorglandschap. Een aantal van de geschetste hindernissen kunnen niet worden opgelost door de loutere oprichting van ziekenhuisnetwerken. Sommige zullen een aanpassing van specifieke wetgeving vergen, andere vergen hervormingen in andere domeinen in de ­ziekenhuissector.


Evaluation of the current legislation on association, group and merger in the context of increasing cooperation between hospitals
Following the new regulation guidelines in the Action Plan of the Belgian minister of Social
Affairs and Public Health, hospitals have to collaborate. Hospitals need to join forces to better coordinate and integrate patient care across hospital boundaries and enhance task distribution. Three types of collaboration are currently regulated by the Belgian Hospital Act (association, group and merger). Yet, these legal collaboration forms are no longer sufficient. A number of shortcomings in the collaborations and corresponding governance structures could be identified. The barriers mainly apply to hospital associations and hospital groups. Among others, the decision-making process is time-consuming and complex. This is not only due to the legal composition of the committees at the level of cooperation and the need for feedback at the level of individual hospitals, but it is also a consequence of how care is organized to date. Some of the outlined obstacles cannot be solved by the mere establishment of networks. Some barriers will require adaptation of legislation, other barriers require thorough reform in the hospital sector itself. For a smooth transition to new gover­nance models it may be appropriate to temporarily maintain current association legislation to maintain continuity and legal certainty.


download article
34.200.218.187.