PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Invloed van kindermisbruik op de hersenfuncties: literatuuroverzicht
Author(s): SIX I, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 8   Date: 2015   
Pages: 514-518
DOI: 10.2143/TVG.71.08.2001841

Abstract :
De prevalentie van een psychiatrische morbiditeit – zoals een depressie – is hoog. Een psychopathologie is het gevolg van de wisselwerking tussen een individu en zijn omgeving. Kindermisbruik blijkt een grotere risicofactor te zijn voor het ontwikkelen van een psychopathologie dan andere stressoren. Genetische varianten spelen daarnaast een rol in het al dan niet beschermd zijn tegen de gevolgen van kindermisbruik.
Uit de literatuur blijkt er geen evidentie te zijn voor een vermindering van het volume van de frontale cortex, de hippocampus of de amygdala bij kinderen die misbruikt werden. Er is integendeel enige evidentie voor een vergrote bilaterale hippocampus. Wel wordt er een verkleind cerebellum gezien, gerelateerd aan de start en de duur van het trauma. Op functioneel vlak vertonen ze wel defecten in remmingscontrole, auditieve en visuele aandachtsproblemen en moeilijkheden met de verwerking van faciale expressies.
Bij volwassenen blijkt er een vermindering van het volume van de frontale cortex en de hippocampus te zijn, maar niet van de amygdala. Overeenkomstig met de structurele bevindingen kunnen er defecten in remmingscontrole aangetoond worden. Daarnaast is er een verhoogd antwoord van de rechterhelft van de amygdala op bedreigende en angstige gezichten.
Kindermishandeling wordt ook geassocieerd met veranderingen in de werking van de hypothalamo-hypofysaire-adrenerge as (HHA-as) op zowel kinder- als volwassen leeftijd.


The influence of child abuse on brain functions: a literature review
The prevalence of a psychiatric morbidity – like a depression – is high. A psychopathology is the consequence of the interaction between an individual and his environment. When compared to other stressors, child abuse remains a greater risk factor to develop a psychopathology. Also genetic variants play a role in the protection against the consequences of child abuse.
The literature review reveals no evidence for a reduction of the volume of the frontal cortex, the hippocampus or the amygdala in abused children. On the contrary, there is some evidence for a bilateral growth of the hippocampus. Still, a diminution of the cerebellum,
related to the start and the duration of the trauma, may occur. Functionally, defects in inhibition control, auditive and visual attention problems, as well as difficulties when processing facial expressions may occur. Neglected young children also have a greater proportion of false and less positive memories than abused young children.
Adults seem to have a reduction in the volume of the frontal cortex and the hippocampus, but the volume of the amygdala remains unchanged. According to structural findings, defects in inhibition control may be demonstrated. A higher response on threatening and fearful faces may also occur.
Maltreated children more often have low cortisol levels in comparison with non-maltreated children. Other studies found a higher basal cortisol level. Child maltreatment is also associated with changes in the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis in adulthood.


download article
3.235.75.174.