PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute en chronische pijn bij kinderen:welke rol spelen de ouders?
Author(s): GOUBERT L, VERVOORT T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1240-1248
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001721

Abstract :
Chronische pijn komt vaak voor bij kinderen en adolescenten en kan een grote impact hebben op hun functioneren. Niet alleen het leven van het kind zelf, maar ook dat van de onmiddellijke omgeving wordt hierdoor beïnvloed. Pijn vindt immers plaats in een sociale context: uitingen van pijn bij kinderen (bv. pijnlijke gelaatsuitdrukkingen) worden geobserveerd en geïnterpreteerd door anderen (bv. de ouders) en ontlokken emotionele en gedragsmatige reacties. De reacties van de ouders kunnen, op hun beurt, de pijnuitkomsten bij het kind beïnvloeden. Deze invloed kan op twee manieren plaatsvinden: rechtstreeks door het beperken of het stimuleren van de activiteiten van het kind of onrechtstreeks via observationele leerprocessen.
Het huidige artikel schetst een interpersoonlijk perspectief op pediatrische pijn, waarin de centrale rol van pijngerelateerde gedachten, gevoelens en gedragingen bij het kind en de ouders wordt geschetst in de ontwikkeling en de instandhouding van chronische pediatrische pijn. Recente gegevens wijzen erop dat de perceptie van pijn als zeer bedreigend (d.w.z. catastrofale gedachten over pijn) aanleiding kan geven tot angstige reacties op pijn, het vermijden van activiteiten en functionele beperkingen bij het kind. Bij ouders lijken catastroferende gedachten over de pijn van hun kind geassocieerd te zijn met minder gunstige pijnuitkomsten bij het kind (zoals meer pijngerelateerde beperkingen). Recent onderzoek suggereert dat ouderlijk (over)beschermend pijncontrolerend gedrag een mogelijk onderliggend mechanisme is.


Acute and chronic pain in children:role of the parents?
Chronic pain is prevalent in children and adolescents, and may exert a major impact on the children’s functioning. However, as pain takes place within a social context, it may not only have an influence on the child’s life, but also on its immediate environment. More specifically, children’s expressions of pain (e.g. painful facial
expressions) are observed and interpreted by others (e.g. their parents), eliciting affective and behavioural responses. The parents’ responses, in turn, may have a repercussion on children’s outcomes in two ways: directly via the restriction or stimulation of children’s activities, or indirectly by observational learning processes.
This manuscript describes an interpersonal perspective upon pediatric pain, in which pain-related thoughts, feelings and behaviours of the child and its parents play a central role in the development and maintenance of chronic pediatric pain complaints. Recent studies indicate that a highly threatening (catastrophic thoughts) perception of pain may provoke anxious reactions to pain, avoidance of activities and pain-related disability. Parental catastrophic thoughts about their child’s pain have been found to be associated with disadvantageous child pain outcomes, such as pain-related disability. Recent data suggest that parental (over)protective pain-controlling behaviour might be a crucial underlying mechanism.


download article
18.207.240.230.