PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De medische voorgeschiedenis blijft levensbelangrijk: een immigrante met hypofysaire deficiëntie
Author(s): HUYGH J, VAN GOETHEM A, DE BLOCK C, MOORKENS G, VAN GAAL L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 8   Date: 2014   
Pages: 456-463
DOI: 10.2143/TVG.70.08.2001597

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een vrouwelijke Afghaanse immigrante met bewustzijnsvermindering, koorts en hypotensieve shock wordt beschreven. De lumbaalpunctie en de CT-scan van de hersenen waren normaal. Enkele weken voordien was een onderhoudstherapie met corticosteroïden gestopt. Een synacthentest toonde een duidelijke cortisoldeficiëntie vóór en na stimulatie. De tentatieve diagnose was shock ten gevolge van bijnierschorsinsufficiëntie. Bijkomende onderzoeken toonden panhypopituïtarisme en een atrofische hypofyse op de MRI. De patiënte zou veertien jaar eerder een traumatische partus doorstaan hebben. Na de uitsluiting van andere oorzaken van hypopituïtarisme werd er besloten tot het sheehansyndroom (SS).
SS is een vorm van hypopituïtarisme veroorzaakt door ischemische necrose van de hypofyse, typisch na een ernstige peripartale bloeding. De verbeterde obstetrische zorg heeft de incidentie van SS in ontwikkelde landen drastisch verminderd. In ontwikkelingslanden blijft het echter een belangrijke oorzaak van hypopituïtarisme. De klinische presentatie, alsook het aantal deficiënte hormonen is variabel, net zoals de radiologische bevindingen. Bijnierschorsinsufficiëntie is een levensbedreigende verwikkeling. Een snelle herkenning en behandeling zijn dan ook van levensbelang.
Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie worden ingelicht over het belang van adequate substitutie. Met de toegenomen migratie worden artsen geconfronteerd met taalbarrières en een moeilijke toegang tot de medische voorgeschiedenis van patiënten. Dit laatste opsporen is meestal moeilijk, maar het kan van levensbelang zijn.


The medical history remains life-saving: an immigrant with pituitary deficiency
The medical history of a 43-year-old female Afghan immigrant who was admitted because of a decline in consciousness, hypotensive shock and fever, is presented. The lumbar puncture and the head CT scan were normal. She reported to have stopped taking a maintenance therapy with prednisolone a couple of weeks earlier. An urgent Synacthen test revealed a severe deficiency in both the basal cortisol and the cortisol after adrenal stimulation. The proposed diagnosis was shock due to adrenal insufficiency. Further investigations showed panhypopituitarism and an atrophic pituitary on the MRI. She reported to have had a traumatic parturition fourteen years earlier. After excluding other causes of pituitary deficiency, the diagnosis of Sheehan’s syndrome (SS) was made.
SS is a form of pituitary deficiency due to ischemic necrosis of the pituitary, typically following a massive hemorrhage during the delivery. The improved obstetric care has markedly reduced the SS incidence in developed countries. In third world countries, however, it still remains a major cause of pituitary deficiency. The clinical presentation and the number of deficient hormones can vary in SS, as are its radiographic findings. Adrenal insufficiency is a possible life-threatening complication. Thus, a prompt recognition and treatment are important and can be life-saving.
In developed countries, patients with adrenal insufficiency receive education regarding the optimal dose of hydrocortisone substitution. Due to the growing numbers of migration, physicians are increasingly confronted with medical histories that are difficult to obtain. The search for the medical history of a critically ill immigrant can prove challenging, but life-saving.


download article
34.226.244.70.