PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zelfbeschikking in de zorg voor ouderen:van ethiek tot praktijk
Author(s): DEBRUYNE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 4   Date: 2014   
Pages: 196-202
DOI: 10.2143/TVG.70.04.2001557

Abstract :
Dit artikel biedt een overzicht van de huidige evoluties betreffende zelfbeschikking in de zorg voor ouderen. Er vinden allerlei keuzemomenten plaats, zowel in de dagelijkse verzorging als op meer ingrijpende momenten, zoals bij de noodzaak tot een ziekenhuisopname, de plaatsing in een rusthuis of soms zelfs in verband met het levenseinde. Patiënten, families en zorgverleners zitten hierbij niet steeds op dezelfde golflengte. Onenigheid kan gezien worden als een uitnodiging tot dialoog.
In de zorgverlener-patiëntrelatie biedt het verbondenheids- of dialogistische model een synthese voorbij de extremen van het paternalisme en het autonomisme. Binnen dit model kunnen “out­reachende” en aanklampende zorg de drempel naar de nodige zorgverlening verlagen. Indien er via dialoog en verbondenheid geen oplossing gevonden kan worden voor situaties waarin een wilsonbekwame patiënt gevaar loopt, bestaan er in België een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen. Een vroegtijdige zorgplanning kan een toekomstig keuzeproces vergemakkelijken. Een concreet stappenplan wordt voorgesteld.


Self-determination in health care for the elderly: from ethics to practice
This article provides an overview of the current developments regarding autonomy in health care for the elderly. Moments of choice occur in daily care but also in more far-reaching instants, such as the need for hospitalization, placement in a nursing home, or even at the end of life. Patients, families and caregivers are not always on the same wavelength. Disagreement, however, can be regarded as an invitation to dialogue.
In the caregiver-patient relationship, a model of “connectedness” is put forward, a synthesis beyond the extremes of paternalism and autonomism. Within this model, outreach and assertive community care can lower the threshold for the required care. If a difficult situation cannot be solved through dialogue and connectedness, a number of legal protective measures exist in Belgium. Early care planning can facilitate a future decision. A concrete step plan is proposed.


download article
3.231.25.104.