PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prevalentie van eetproblemen bij jonge kinderen: systematisch literatuuroverzicht
Author(s): WILLEMS S, VAN DE MERWE D, VAN WEST D, JANSSENS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1128-1137
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001508

Abstract :
Dit artikel biedt een overzicht van de bestaande literatuur over de prevalentie van eetproblemen en/of eetstoornissen bij kinderen van nul tot zes jaar. De eetproblemen worden benaderd vanuit een bio-psycho-­sociaal kader aangezien zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen in de ontwikkeling van eetproblemen en eetstoornissen.
Een systematisch literatuuronderzoek werd uitgevoerd via PubMed, Medline en PsycINFO. Alle studies werden gescreend volgens de hieronder vermelde opname- en uitsluitingscriteria. Opnamecriteria: voedings- en eetproblemen, algemene bevolking, epidemiologisch onderzoek of review van een epidemiologisch onderzoek, leeftijd van de studiegroep tussen nul en zes jaar, publicatiejaren 1971-2011 en Engels- of Nederlandstalige publicatie. Uitsluitingscriteria: voedings- en eetproblemen benaderd vanuit de organische pathogenese. 21 studies werden opgenomen in deze review.
De puntprevalentiecijfers voor voedings- en eetproblemen variëren sterk en liggen tussen 1,4% en 37%. Slechts één studie geeft cijfers voor eetstoornissen in de algemene bevolking: een prevalentie van 2,8% volgens de ICD-10-criteria (tiende editie van de “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”) en van 2,4% volgens de DC:0-3R-criteria (“Zero to Three’s Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood”).
De definiëring en de methodologie van de studies zijn erg verschillend. Daarenboven worden beide in veel studies te beperkt omschreven. Deze factoren spelen mogelijk een belangrijke rol in de grote spreiding van de prevalentiecijfers en maken dat er geen veralgemeende besluiten getrokken kunnen worden. Een meer nauwkeurige definiëring en operationalisering van de concepten en de gehanteerde meetinstrumenten dringt zich op.


Prevalence of eating problems in young children: a systematic literature review
This manuscript provides an overview of the existing literature on the prevalence of eating problems and eating disorders of children from 0 to 6 years old. Eating problems are considered from a bio-psycho-social view, given that biological, psychological and social factors are involved in the development of eating problems and eating disorders.
A systematic research was conducted using PubMed, Medline and PsycINFO. All studies were screened according to fixed in- and exclusion criteria. The inclusion criteria included feeding and eating problems, general population, epidemiological research or review of epidemiological research, study population from 0 to 6 years old, year of publication (between 1971 and 2011) and publication in English or Dutch. The exclusion criteria included feeding and eating problems considered from an organic pathogenesis. Thus, 21 papers were covered in this review.
The point prevalence data of feeding and eating problems vary greatly (between 1.4% and 37%). Only one study provides data for eating disorders among the general population: a prevalence of 2.8% according to the ICD-10 criteria (tenth edition of the “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems”) and of 2.4% according to the DC:0-3R criteria (“Zero to Three’s Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood”).
The definition of the studies and the used methodologies vary widely. Moreover, in many studies these two aspects are too concisely described, which might explain the varying prevalence rates. Thus, general conclusions cannot be drawn. Hence, it is recommended that academics reach a consensus on the definition and the operationalisation of eating problems as well as the methods used to assess them.


download article
34.204.171.108.