PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Profylaxe tegen Pneumocystis jiroveci-pneumonie:nuttig bij patiënten zonder hiv-infectie of transplantatie?
Author(s): HUSKENS M, THOMEER M, MEEUWISSEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 19   Date: 2013   
Pages: 922-931
DOI: 10.2143/TVG.69.19.2001467

Abstract :
Pneumocystis-pneumonie is sinds het begin van de twintigste eeuw gekend als een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij immuungecompromitteerde patiënten. Specifiek bij de mens wordt deze ziekte veroorzaakt door Pneumocystis jiroveci en spreekt men van Pneumocystis jiroveci-pneumonie (PJP). Naar aanleiding van een casus waarbij een immuungecompromitteerde patiënte zonder hiv-infectie PJP ontwikkelde, stelt zich de vraag of er, naar analogie van de hiv-positieve patiëntengroep, ook in deze groep plaats is voor antibiotische profylaxe. Vooraleer er hierop een eenduidig antwoord geformuleerd kan worden, is verder prospectief onderzoek noodzakelijk. Wel blijkt sulfonamide-trimethoprim (co-trimoxazol) goedkoop en het meest doeltreffend in het voorkomen van PJP.
Bijwerkingen en het ontstaan van resistentie zijn echter niet uitgesloten. Tot op heden zijn er onvoldoende gegevens omtrent de incidentie van PJP in de verschillende risicogroepen, wat een betrouwbare kosten-batenanalyse bemoeilijkt. Zowel bij het gebruik van corticosteroïden als bij een behandeling met andere immunomodulatoren, zoals tumornecrosisfactorremmers (TNF-remmers), werden er intussen voorstellen uitgewerkt tot richtlijnen. De toekomst en verder onderzoek zullen moeten uitwijzen of deze valabel zijn.


Prophylaxis against Pneumocystis pneumonia: use in HIV-negative patients treated with immunosuppressive drugs?
Since the beginning of the twentieth century, Pneumocystis pneumonia (PCP) is known to be an important cause of morbidity and mortality in persons with an impaired immunity. The organism that causes PCP in humans, is Pneumocystis jiroveci, hence the abbreviation “PJP” (Pneumocystis jiroveci pneumonia) used nowadays.
After a confrontation with an HIV-negative immunocompromised patient who developed PJP, the question was raised whether antibiotic prophylaxis was indicated in this specific group, by ­analogy with the HIV-positive population. Before a clear answer to this problem can be provided, further prospective research is highly necessary. A known fact is that co-trimoxazol is cheap and has been proven to be the most efficient remedy to prevent PJP. Still, its side effects and the development of resistance are not excluded.
At present, reliable data concerning the incidence of PJP in different high-risk groups are lacking, impeding a dependable cost-benefit analysis. To solve this problem, in the future, one or more immune parameters should be identified in at-risk patients. Meanwhile, proposals have been made and guidelines drawn up for a treatment with systemic corticosteroids and tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) inhibitors. Further future research will have to reveal if these guidelines are valid.


download article
3.93.75.242.