PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Jeugdtrauma als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom: een literatuuroverzicht
Author(s): DE VENTER M, VAN DEN EEDE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 19   Date: 2013   
Pages: 912-921
DOI: 10.2143/TVG.69.19.2001466

Abstract :
In dit artikel wordt een systematisch overzicht gegeven van de literatuur die tussen 1991 en 2012 verschenen is over de rol van jeugdtrauma’s als voorbeschikkende factor voor fibromyalgie en het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS).
Fibromyalgie en CVS kennen een multifactoriële pathogenese. De voorbije jaren is er toenemende evidentie geleverd voor een associatie tussen jeugdtrauma’s en de ontwikkeling van CVS en/of fibromyalgie op volwassen leeftijd. Naast seksueel en fysiek kindermisbruik blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie ook vaker emotionele mishandeling te hebben doorgemaakt tijdens hun jeugd in vergelijking met personen zonder CVS en/of fibromyalgie. De ernst van de blootstellingsgraad aan jeugdtrauma’s hangt samen met het risico op het ontwikkelen van deze aandoeningen.
Verder blijken patiënten met CVS en/of fibromyalgie met jeugdtrauma’s differentiële klinische kenmerken te vertonen, met name meer ernstige lichamelijke klachten en een hogere psychiatrische comorbiditeit (depressie, angststoornissen en posttraumatisch stresssyndroom (PTSS)). Er zijn op biologisch vlak aanwijzingen dat jeugdtrauma’s bij CVS en fibromyalgie gepaard gaan met een disfunctie van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as), hoewel verder onderzoek hieromtrent noodzakelijk is.
Een screening naar jeugdtrauma’s bij patiënten met CVS en/of fibromyalgie is belangrijk in zowel de eerste- als de tweedelijnsgezondheidszorg gezien de relatief hoge prevalentie van jeugdtrauma’s bij patiënten met deze aandoeningen en de noodzaak van een aangepaste benadering en psychologische begeleiding van slachtoffers.


Childhood trauma as a predisposing factor in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: literature review
In this manuscript, a systematic overview of the literature between 1991 and 2012 on the role of childhood trauma in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome (CFS) is presented.
Fibromyalgia and CFS have a multifactorial pathogenesis. Recently, an increasing evidence occurs for the association between childhood trauma and the development of CFS and/or fibromyalgia in adulthood. In addition to sexual and physical child abuse, patients with CFS and fibromyalgia also experienced more often emotional abuse during childhood, compared to persons without CFS and/or fibromyalgia. The severity of the exposure to childhood trauma correlates with the risk of developing these disorders.
In addition, patients with fibromyalgia and CFS with childhood trauma manifest differential clinical characteristics, in particular more physical complaints and a higher psychiatric comorbidity (depression, anxiety disorders and posttraumatic stress disorder (PTSD)). Biologically, indications exist that childhood trauma in CFS and fibromyalgia is associated with a dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA axis), although further research is required.
A screening for childhood trauma in patients with CFS and fibromyalgia remains important in first- as well as in second-line health care, given the relatively high prevalence of childhood trauma in those patients and the necessity of customised approaches and psychological guidance of victims.


download article
34.232.62.209.