PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De betrokkenheid van de terminale patiënt bij therapeutische beslissingen aan het levenseinde
Author(s): DE GROOTE R, MATTHYS D, DECRUYENAERE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 8   Date: 2013   
Pages: 371-376
DOI: 10.2143/TVG.69.08.2001371

Abstract :
Dit artikel geeft aan de hand van een patiëntencasus een kritische reflectie over de toepassing van de DNR-codering (“do not resuscitate”) in de praktijk. De betrokkenheid van een terminale patiënt, in deze casus een patiënte met terminale alcoholische levercirrose, bij het nemen van de uiteindelijke beslissing tot DNR-­codering en de reflectie over de Wet op de patiëntenrechten worden nader toegelicht.
Alcoholische levercirrose is een belangrijk maatschappelijk probleem. Gezien de infauste prognose op korte termijn van terminale levercirrose is de toekenning van een DNR-codering bij patiënten met alcoholische levercirrose geen zeldzaam en onnodig gegeven. Deze stelling kan worden veralgemeend voor alle terminale en zwaar zieke patiënten. Over de mate waarin de patiënt zelf betrokken moet worden, bestond er in het verleden discussie. Tegenstanders van het informeren van de patiënt staafden hun argumenten vooral op negatieve persoonlijke ervaringen en medische futiliteiten. Vandaag bestaat er weten­schappelijke en ethische voorkeur over het feit dat de mening van de patiënt centraal moet staan in de beslissing omtrent de toekenning van de DNR-codering. Deze patiëntenautonomie werd vastgelegd door middel van de Wet op de patiëntenrechten en moet gerespecteerd worden door alle zorgverleners.
Op basis van wetenschappelijke literatuur en ethische principes wordt er in dit artikel gepleit voor een vroegtijdige en actieve deelname van de patiënt aan de beslissing tot DNR-codering.

Involving the terminal patient in end-of-life decisions
This article critically reflects on the application of a DNR code (“do not resuscitate”) in clinical practice. The involvement of a terminal patient, in this case a patient with terminal alcoholic liver cirrhosis, in taking the ultimate decision on DNR coding and the reflection on the law on patients’ rights are highlighted.
Alcoholic liver cirrhosis is an important social problem. Due to the poor short-term prognosis of terminal liver cirrhosis, the assignment of a DNR code in patients with alcoholic liver cirrhosis is neither a rare nor unnecessary event. This topic can be generalized for all terminal and critically ill patients. In the past, the extent to which the patient should be involved in these end-of-life decisions has been discussed. Opponents of informing the patient based their arguments especially on a negative personal experience and medical futility. Today, it is scientifically and ethically preferred that the patient’s opinion should be central in the decision on the application of a DNR code. This auto­nomy of the patient has been determined by means of the law on patients’ rights and has to be respected by all care takers.
Based on the scientific literature and ethical principles, this article supports an early and active participation of the patient in the decision of DNR coding.

download article
3.214.184.250.