PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Belgische model van integrale levenseindezorg: palliatieve zorg en wettelijke euthanasie als aanvullende, niet-tegenstrijdige ontwikkelingen. II. Nationale en internationale controverses
Author(s): BERNHEIM J, DISTELMANS W, MULLIE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 11   Date: 2012   
Pages: 549-559
DOI: 10.2143/TVG.68.11.2001195

Abstract :
Dit artikel vat de controverses samen omtrent de bevindingen van synergie tussen palliatieve zorg (PZ) en wettelijke euthanasie in België (zie het voorafgaande zusterartikel). Het biedt verklaringen voor deze waarnemingen. Het uitvoeren van euthanasie is voor sommigen emotioneel geladen, voor anderen een zuiver professionele vanzelfsprekendheid. Internationaal blijkt de bereidheid om euthanasie uit te voeren meer af te hangen van de nationale culturele en legale context dan van de persoonlijke levensbeschouwing. In België zijn de voornaamste determinanten van artsenbereidheid tot euthanasie de klinische toestand van de patiënt en diens wensen. Spirituele en existentiële zorg blijkt bij euthanasie veel intenser dan bij andere overlijdens. De motieven van voorstanders van legale euthanasie om als eersten in België palliatieve zorginitiatieven te nemen en van palliatieve zorgpioniers om zich wederkerig in te zetten voor “integrale PZ” (PZ met inbegrip van euthanasie), waren zowel ethisch als pragmatisch. Zo ontstond het Belgische model van “integrale levenseindezorg”, waarin PZ hoog ontwikkeld is en euthanasie zowel binnen als buiten de PZ kan. Dat de synergie tussen PZ en euthanasie eerst in België ontstond, werd wellicht bevorderd door het hoge vertrouwen in de gezondheidszorg en de ethische moderniteit van het land. Het Belgische model van integrale levenseindezorg vertoont nog onvolkomenheden, waarvoor enkele oplossingen ter overweging gegeven worden.

The Belgian model on comprehensive end-of-life care: palliative care and legal euthanasia as complementing, non-antagonistic developments
II. Domestic and international controversies
This paper summarises the controversies concerning the pursuit of synergy between palliative care (PC) and euthanasia in Belgium. It purports to interpret and discuss these findings.
Carrying out euthanasia is emotionally charged for some, while for others it is simply part of their career. Across nations, the physicians’ willingness to practice euthanasia depends on their personal life stance, but even more on the national cultural and legal context. In Belgium, the principal determinants of carrying out euthanasia are the patient’s clinical situation and wishes. Spiritual and existential care is much more intense in case of euthanasia.
The motives of Belgian advocates of euthanasia to take the first PC initiatives and of mainstream PC workers to reciprocally propagate “integral palliative care” (PC including euthanasia), were dual: ethical and pragmatic. This synergy gave rise to the Belgian model of “integral end-of-life care”, with highly developed PC and the possibility of euthanasia both within and outside PC.
That the synergy between PC and euthanasia was first developed in Belgium, was probably promoted by the high confidence of Belgians in their health-care system and by the ethical modernity of the country.
The Belgian model of comprehensive end-of-life care still presents imperfections, for some of which solutions are suggested.

download article
3.229.118.253.