PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Genexpressieprofilering bij borstkanker: reeds bruikbaar in de dagelijkse praktijk?
Author(s): DECOSTER E, COCQUYT V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 973-981
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001060

Abstract :
Genexpressieprofilering bepaalt de activiteitsgraad van genen door middel van een RNA-analyse met DNA-microarrays of een “reverse transcriptase” polymerasekettingreactie (RT-PCR). Deze moleculaire profilering van tumorcellen heeft een prognostische en predictieve waarde bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium. Ze biedt de mogelijkheid om de meest optimale en gepersonaliseerde behandelingsstrategie te kiezen. Dit gebeurt aan de hand van de voorspelde kans op herval en de veronderstelde gevoeligheid voor een bepaalde therapie. Potentieel toxische en onnodige behandelingen kunnen zo vermeden worden. Bovendien leidde genexpressieprofilering tot een moleculaire tumorclassificatie en de identificatie van nieuwe therapeutische doelwitten.
De meest gevalideerde profielen zijn de 70-genensignatuur, de 76-genensignatuur, de 21-genensignatuur, de borstkankergenexpressieratio en de genexpressiegraadindex. Vier hiervan zijn commercieel beschikbaar: Oncotype DX, MammaPrint, Theros en MapQuant DX. Bijkomende validatie, optimalisatie en standaardisatie van de techniek is echter onontbeerlijk. Prospectieve, gerandomiseerde vergelijkingen tussen genomische testen en klinische factoren bij het maken van behandelingsbeslissingen ontbreken. Momenteel zijn 2 zulke studies lopende: de “Microarray in node negative and 0 to 3 positive lymph node disease may avoid chemotherapy”(MINDACT)-studie (MammaPrint) en de “Trial assigning individualized options for treatment” (TAILORx) (Oncotype DX). De integratie van de toenemende beschikbare prognostische en predictieve informatie in 1 beslissingsalgoritme vormt een uitdaging. Dit moet leiden tot een gepersonaliseerde behandeling met een betere overleving, een betere levenskwaliteit en verminderde kosten.

Gene expression profiling in breast cancer: ready for use in the daily practice?
Gene expression profiling determines the degree of gene activity by ribo nucleic acid (RNA) analysis using DNA microarrays or real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR). This molecular profiling of tumor cells has a prognostic and predictive value in women with early stage breast cancer. It poses an opportunity to select the most optimal and personalized treatment strategy on the basis of the predicted probability of relapse and the presumed sensitivity to a particular therapy. Potentially toxic and unnecessary treatments can thus be avoided. Gene expression profiling also led to a molecular tumor classification and identification of new therapeutic targets.
The most validated profiles are the 70-gene signature, the 76-gene signature, the 21-gene signature, the breast cancer gene expression ratio and the gene expression grade index. Four of them are commercially available: Oncotype DX, MammaPrint, Theros and MapQuant DX. Additional validation, optimization and standardization of the technique are however essential. Prospective, randomized comparisons between genomic testing and clinical factors upon making treatment decisions, are still absent. Currently, two such studies are ongoing: Microarray in Node negative and 0 to 3 positive lymph node Disease may Avoid Chemotherapy (MINDACT) (MammaPrint) and Trial Assigning Individualized Options for Treatment (TAILORx) (Oncotype DX). Integration of the increasing amount of available prognostic and predictive information in a decision algorithm is a challenge. This should lead to personalized treatment with an improved survival and quality of life as well as reduced costs.

3.226.248.180.