PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksueel misbruik bij jongens
Author(s): VANDE WALLE S, HOEBEKE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 747-750
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001018

Abstract :
Seksueel misbruik van kinderen komt helaas vaak voor en brengt een niet te onderschatten gezondheidsrisico met zich mee. Meer nog bij jongens dan bij meisjes wordt dit misbruik te weinig vastgesteld. Slachtoffers hebben het moeilijk om over het misbruik te praten en specifieke klinische bevindingen van het misbruik zijn beperkt en slechts kort nadien vast te stellen.
De gevolgen van seksueel misbruik worden in gelijke mate gezien bij vrouwelijke en mannelijke slachtoffers. Op korte termijn worden o.a. blaasfunctiestoornissen, defecatieproblemen en gedragsstoornissen gezien. In hun latere leven worden slachtoffers vaker geconfronteerd met o.a. alcoholmisbruik, drugsmisbruik, familiale problemen en komen er vaker stemmingsstoornissen en suïcidepogingen voor. Deze bevindingen wijzen op het belang om, ongeacht het geslacht, alle slachtoffers van seksueel misbruik te identificeren en te behandelen.
Veel gezondheidsmedewerkers falen in het herkennen van en het adequaat handelen bij vermoedens van seksueel misbruik. Er is nood om gezondheidsmedewerkers hierop beter voor te bereiden. Eveneens moet aandacht besteed worden aan preventieprogramma’s, zodat kinderen het verschil leren tussen gewenste en ongewenste aanrakingen, om zo het taboe rond seksueel misbruik te doorbreken.

Sexual abuse of boys
Sexual abuse of children is relatively frequent and it carries a health risk that should not be underestimated. The problem is dramatically under detected, especially for male victims. Victims find it difficult to disclose the abuse and specific clinical findings are rare. The negative consequences of childhood sexual abuse are extensive and these effects are comparable for female and male victims. Sexual abuse may precipitate bladder dysfunctions, defecation problems and maladaptive behavior. In later life, victims are confronted with an increased risk for substance abuse, familial problems, depression, and suicide. These findings indicate the importance to detect and treat all victims of sexual abuse, despite their gender.

download article
3.226.97.214.