PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Wanneer denken aan kindermishandeling?
Author(s): SCHILLEMANS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 743-746
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001017

Abstract :
Mishandeling van minderjarigen komt grotendeels binnen de familie voor en is veel vaker een gevolg van onmacht en onkunde dan van slechte intenties. Gezinnen waarin mishandeling voorkomt, hebben vaak geen vaste huisarts, maar consulteren enkel dokters in wachtsituaties. De langetermijngevolgen van alle vormen van mishandeling, ook van verwaarlozing, zijn nefast.
Kindermishandeling wordt onvoldoende gerapporteerd, ook door artsen. Een van de redenen is het gebrek aan kennis. In dit artikel wordt gepoogd een overzicht te bieden van de omstandigheden en klinische tekenen, gerelateerd aan kindermishandeling.
Zelden ziet men letsels die overduidelijk wijzen op mishandeling; het merendeel van de letsels kan door een ongeval of door mishandeling worden verklaard. Naast het inschatten van de omstandigheden en de kliniek, is het uiterst belangrijk dat de arts doorvraagt in de ziektegeschiedenis: het ontbreken van een verhaal dat een verklaring biedt voor de klinische tekenen is een alarmbel.
Er hoeven echter geen fysieke letsels aanwezig te zijn om van mishandeling te kunnen spreken en ze zijn er vaak niet. Dit geldt in het bijzonder voor seksueel misbruik en voor emotionele mishandeling.

Don’t forget thinking of child abuse
Child abuse occurs largely within the family and is more often a consequence of powerlesness and ignorance than of bad intentions. Abusing families mostly don’t have a family doctor, but are consulting physicians on duty situations.
The long-term consequences of all forms of child abuse are disastrous.
Child abuse is reported insufficiently and is also underreported by physicians. One of the reasons for this phenomenon is a lack of knowledge.
In this article we try to give a summary of circumstances and clinical signs associated with child abuse. We rarely see injuries that clearly indicate abuse, most of the injuries can be explained by several causes: accident or abuse. Besides the assessment of circumstances and clinical features, it is extremely important that doctors should ask focused questions: the lack of a story corresponding with the clinical signs is always alarming. With child abuse physical injuries are not always present. This is particularly true for emotional and sexual abuse.

download article
3.214.184.250.