PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neoadjuvante chemotherapie of primaire debulking bij het vergevorderde ovariumcarcinoom
Author(s): VERGOTE I, VERLEYE L, VAN GORP T, LEUNEN K, NEVEN P, AMANT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 7   Date: 2010   
Pages: 338-341
DOI: 10.2143/TVG.66.07.2000728

Abstract :
Het ovariumcarcinoom treedt nog steeds vaak in een vergevorderd stadium op en heeft een sombere prognose. Debulkingchirurgie en op platina gebaseerde chemotherapie vormen de hoekstenen van de behandeling. Bij patiënten met een vergevorderd ovariumcarcinoom werd traditioneel primair een debulkingchirurgie uitgevoerd. Recent werd een nieuwe strategie ontwikkeld waarbij patiënten eerst neoadjuvante chemotherapie krijgen gevolgd door een intervaldebulking.
Uit een recente, gerandomiseerde studie van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer – National Cancer Institute Canada (EORTC-NCIC) bleek dat bij patiënten met een zeer uitgebreid ovariumcarcinoom in stadium IIIc of IV de overleving even goed is bij neoadjuvante chemotherapie gevolgd door intervaldebulking in vergelijking met het uitvoeren van een primaire debulking. De postoperatieve verwikkelingen en de mortaliteit waren lager na intervaldebulking dan na primaire debulkingchirurgie. Afwezigheid van resttumor was de belangrijkste onafhankelijke prognostische factor zowel bij primaire als bij intervaldebulkingchirurgie.
Bij sommige patiënten is de chirurgie na neoadjuvante chemotherapie niet eenvoudig door de ontwikkeling van chemotherapiegeïnduceerde fibrose. Verder is het belangrijk te benadrukken dat de gerandomiseerde patiënten een zeer uitgebreid ovariumcarcinoom in stadium IIIc of IV hadden, en dat bij patiënten met metastasen kleiner dan 5 cm de overleving iets beter was na primaire debulking. Daarom is een goede selectie van patiënten met een ovariumcarcinoom in stadium IIIc of IV voor primaire chirurgie of intervalchirurgie van essentieel belang. Goed beeldvormend onderzoek (door middel van CT met of zonder PET) en laparoscopie spelen hierin een belangrijke rol.

Neoadjuvant chemotherapy or primary debulking surgery in advanced ovarian cancer
Advanced ovarian cancer presents a poor prognosis. Debulking surgery and platinum-based chemotherapy are the cornerstones of the treatment. Primary debulking surgery has been the standard of care in advanced ovarian cancer. Recently however a new strategy with neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking surgery has been developed.
In a recently presented randomized trial of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer – National Cancer Institute Canada (EORTC-NCIC) in patients with extensive stage IIIc and IV ovarian cancer, it was demonstrated that the survival was similar for patients randomized to either neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking or to primary debulking surgery, followed by chemotherapy. The postoperative complications and mortality rates were lower after interval debulking than after primary debulking surgery. The most important independent prognostic factor for overall survival was the absence of residual tumor after primary or interval debulking surgery.
In some patients it remains difficult to attain the goal of no residual tumour at interval debulking due to a chemotherapy induced fibrosis. It may be emphasized that the randomized patients suffered a very extensive stage IIIc and IV disease on one hand, and that patients with metastases smaller than 5 cm the survival tended to present a somewhat better survival after primary debulking surgery. Thus a careful selection of the correct patients with stage IIIc or IV ovarian cancer for either primary debulking or neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking surgery, is important. Imaging with CT and/or PET-CT as well as laparoscopy play an important role in this selection.

download article
3.227.2.246.