PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: HbA1c: hoe laag moeten we gaan?
Author(s): BENHALIMA K, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 12   Date: 2009   
Pages: 582-585
DOI: 10.2143/TVG.65.12.2000566

Abstract :
Micro- en macrovasculaire verwikkelingen bepalen de levensverwachting en levenskwaliteit in grote mate bij diabetespatiënten. Intensieve glykemiecontrole voorkomt of vertraagt microvasculaire verwikkelingen bij diabetes type 1- en type 2-patiënten. Voor de preventie van cardiovasculaire verwikkelingen is goede glykemiecontrole ook belangrijk, maar dit dient ingebed in een multifactoriële aanpak van de verschillende cardiovasculaire risicofactoren (levensstijl, lipiden, bloeddruk, …).
Hypoglykemie is een beperkende factor in het titreren van de glykemiebehandeling van diabetespatiënten; recente interventiestudies bij verwikkelde diabetes type 2-patiënten tonen zelfs aan dat te scherpe glykemiecontrole, met voorkomen van hypoglykemie, nefast is voor het ischemische hart. Een individuele titratie van de glykemie is nodig van patiënt tot patiënt en het selecteren van middelen met lagere risico’s op hypoglykemie (insulineanalogen en incretinemimetica of DPP-4-analogen) kan hierin belangrijk zijn.

HbA1c: how low should we go?
Micro- and macrovascular complications determine the life expectancy and quality of life of diabetic patients. Intensive glycemic control prevents or at least delays microvascular complications in both type 1 and type 2 diabetic patients. For the prevention or arrest of cardiovascular disease, glycemic control needs to be embedded in a multifactorial approach, where also other cardiovascular risk factors, such as bloodpressure, lipids, lifestyle, … need to be addressed.
Hypoglycemia remains the limiting factor for achieving a tight glycemic control. Recent intervention studies in type 2 diabetic patients with demonstrated cardiovascular disease have even indicated that tight control, with the occurrence of hypoglycemic attacks is detrimental for the ischemic heart. Thus, an individual titration of glycemia, with appropriate glycemic targets, needs to be adapted to each patient, considering his history and complication status as well. Selecting agents with lower risks of hypoglycemia (insulin analogues, GLP-1 mimetics or DPP-4 inhibitors) may be important in this framework.

download article
3.235.75.174.