PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanbevelingen voor een basisprogramma voor opleidingen bedrijfseerstehulp
Author(s): MPOTOS N, DE RIDDER M, MONSIEURS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 12   Date: 2009   
Pages: 563-569
DOI: 10.2143/TVG.65.12.2000563

Abstract :
De bescherming van de gezondheid van de werknemers wordt in België gereglementeerd door de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en door haar uitvoeringsbesluiten. Hierin zijn ook verplichtingen in verband met bedrijfseerstehulp opgenomen.
De bedrijfseerstehulp moet erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of ziekte te beperken en ervoor zorgen dat de letsels niet erger worden in afwachting van gespecialiseerde hulp. De huidige regelgeving vereist in een aantal gevallen de aanwezigheid van hulpverleners in de onderneming.
Verschillende instanties zijn door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) erkend om opleidingen eerste hulp te geven. Hierbij zijn echter weinig tot geen criteria vastgelegd. Ook de Vlaamse Gemeenschap heeft op dat gebied geen reglementering. Over de huidige behoeften (inhoud, duur en bijscholing) is dus weinig gekend.
Op grond van de literatuur, onderzoek van de werkelijke behoeften en regelgeving in het buitenland wordt in deze bijdrage een aanbeveling voor een basisopleidingsprogramma geformuleerd.

Recommendations for a basic first aid training programme at work in Belgium
In Belgium, occupational health and safety concerning the well-being of employees at work is regulated by the Law of 4 August 1996 and its Royal Decrees of implementation. First aid intends to limit the consequences of an accident or disease and to prevent further deterioration of the patient. A well structured first aid organization in the company can reduce the consequences of occupational injuries to a minimum.
The actual regulations for occupational health and safety require in some circumstances the presence of first aid people on the work floor. The Ministry of Labour authorizes numerous organizations to ensure first aid training at work (FAW). As regards its contents only few relevant criteria are available. Also a lack of knowledge does exist about the real needs regarding structure and content of FAW training.
This article recommends a basic FAW training programme based on a literature search as well as on an analysis of the real needs and on the regulations in neighbouring countries (France, the U.K. and the Netherlands).

download article
3.235.75.174.