PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Bepalen van prognose en therapeutisch effect bij coronairlijden door middel van myocardperfusie-SPECT
Author(s): D’HONDT E, MORTELMANS L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 22   Date: 2007   
Pages: 1100-1107
DOI: 10.2143/TVG.63.22.2000196

Abstract :
Door het gebruik van technetiumtracers en de ontwikkeling van de SPECT-technologie heeft de nucleaire cardiologie een belangrijke rol verworven in de diagnose en prognose van patiënten met een vermoeden van coronairlijden alsook van deze die er reeds mee gekend zijn.
Via “gated” SPECT kan zowel de regionale als de globale linkerventrikelfunctie beoordeeld worden. De linkerventrikelejectiefractie en -volumen, alsook de regionale wandbewegingen kunnen tegelijkertijd met de perfusie worden geëvalueerd. In vele studies werd aangetoond dat de uitgebreidheid en de ernst van stressgeïnduceerde perfusiedefecten een bijkomende prognostische waarde hebben, vergeleken met de klassieke inspanningstest.
Patiënten met een normale perfusiescan hebben een jaarlijkse incidentie op cardiale sterfte en hartinfarct van minder dan 1% en vertonen bijgevolg een zeer goede prognose.
Diabetici hebben in het bijzonder baat bij stressperfusiescintigrafie aangezien zij in stress-SPECT-studies voor dezelfde hoeveelheid ischemie een slechtere prognose hebben in vergelijking met niet-diabetici.
De uitgebreidheid van de ischemie, samen met de linkerventrikelfunctie, kan de clinicus helpen om de meest doeltreffende therapie te starten. Ten slotte kunnen opeenvolgende stressperfusieonderzoeken worden gebruikt om het effect van de ingestelde therapie in te schatten.

Myocardial perfusion scintigraphy: a valuable tool in the diagnosis, prognosis and therapeutic strategy in patients with coronary artery disease
The use of technetium labeled agents and SPECT technology enabled cardiovascular nuclear medicine to play a major role in the diagnosis and prognosis of patients with suspected or known coronary artery disease.
Gated SPECT permits to assess regional and global left ventricular function. Left ventricular ejection fraction and volumes as well as regional myocardial wall thickening can be evaluated simultaneously with regional perfusion. Many studies have demonstrated that the extent and severity of stress-induced perfusion defects procure an incremental prognostic value over exercise electrocardiographic stress test. Patients with normal perfusion scans have < 1% combined cardiac death and myocardial infarction rates per year and thus an excellent prognosis.
Diabetics particularly benefit from stress perfusion imaging since they have a worse prognosis than nondiabetics for the same amount of hypoperfusion on stress SPECT studies.
The extent of the ischemia together with the left ventricular function can orient the clinician to start the most appropriate therapy. Finally, serial stress perfusion imaging can be utilized to monitor the efficacy of a medical therapy improving endothelial function and myocardial blood flow.

download article
3.229.118.253.