PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De morbiditeit en mortaliteit van cerebrovasculaire incidenten in België
Author(s): DEVROEY D, VAN CASTEREN V, BUNTINX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 19   Date: 2005   
Pages: 1328-1338
DOI: 10.2143/TVG.61.19.5002282

Abstract :
Cerebrovasculaire accidenten (CVA’s) zijn een belangrijke oorzaak van sterfte en handicap. De registratie door de huisartsenpeilpraktijken had tot doel een schatting te maken van de incidentie en mortaliteit van CVA in België.
De gegevens werden in 1998 en 1999 verzameld door het netwerk van huisartsenpeilpraktijken. De registratie omvatte alle cerebrovasculaire incidenten waarvan de huisarts zelf de diagnose stelde of waarvan hij op de hoogte werd gebracht. Zowel CVA’s als transitoire ischemische accidenten (TIA’s) werden geregistreerd. Niet alleen eerste voorvallen maar ook recidieven werden geregistreerd. Bij elke patiënt werd een vervolgbevraging gedaan na 1 maand en bij de patiënten met een CVA bovendien een vervolgbevraging na 6 en 12 maanden.
Er werden 511 CVA’s en 257 TIA’s geregistreerd. De jaarlijkse incidentie per 100 000 inwoners werd geschat op 185 voor CVA’s en 93 voor TIA’s. In totaal stierf 47,5% van de patiënten met een CVA binnen de twaalf maanden. Uit een logistische regressie bleken vooral coma, diabetes en hemorragische CVA’s maar ook een voorgeschiedenis van CVA, urinaire incontinentie en slikstoornissen een ongunstige invloed te hebben op de overlevingskans. Motorische uitvalsverschijnselen werden waargenomen bij 81% van de patiënten. Na één maand was de motorische uitval nog aanwezig bij 55% van de overlevenden.
CVA’s hebben een enorme morbiditeit en mortaliteit tot gevolg. Sinds 1984 daalde de leeftijds- en geslachtsgestandaardiseerde incidentie van CVA op significante wijze.

Morbidity and mortality of cerebrovascular events in Belgium
Stroke is one of the leading causes of death and disability. The objective of this study was to estimate its incidence and mortality in Belgium.
The data were recorded in 1998 and ’99 by the Belgian sentinel network of general practitioners (GP). All events, including those for which medical care was immediately obtained in a clinic, were included. Stroke as well as transient ischemic attacks (TIA) were recorded. Not only the first-ever events but also recurrent ones were recorded. After a month the GPs received a follow-up questionnaire for all included patients and after 6 and 12 months for those included with a stroke.
In total 511 strokes and 257 TIAs were recorded. The yearly incidence per 100,000 inhabitants was estimated at 185 for stroke and at 93 for TIA. During the 12-months follow-up, 47,5% of the patients died. Applying a forward stepwise logistic regression especially coma, diabetes and hemorrhagic stroke but also stroke history, swallow deficit and urinary incontinence exerted a negative influence on stroke survival. Motoric deficit was recorded for 81% of the patients and still remained in 55% of the cases after 12 months.
Stroke causes a high morbidity and mortality. Since 1984 the age-and-gender-adjusted incidence decreased significantly.

download article
34.232.62.209.