PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Inhoud, doelstelling en effecten van het patiënt-partnerprogramma bij reumatoïde artritis: een literatuuroverzicht
Author(s): DE BRABANDER A, ESSELENS G, MOONS P, WESTHOVENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 5   Date: 2005   
Pages: 371-379
DOI: 10.2143/TVG.61.5.5002116

Abstract :
Vroegtijdige diagnostiek en multidisciplinaire behandeling van reumatoïde artritis (RA) dragen bij tot de preventie van gewrichtsbeschadiging, functieverlies en levenskwaliteit op lange termijn. De diagnose is voornamelijk gebaseerd op musculoskeletaal onderzoek. Artsen in opleiding dienen dan ook gericht opgeleid te worden om dit onderzoek uit te voeren.
Het "patiënt-partner-programma" (PPP) werd ontwikkeld om RA-patiënten actief te laten deelnemen aan hun behandeling en om artsen te onderrichten in een klinisch gewrichtsonderzoek. De primaire opzet van het PPP is het verbeteren van de kennis over RA en van de attitude bij de huisarts zodat vroegtijdige diagnostiek, verwijzing en behandeling mogelijk worden.
Het doel van dit literatuuronderzoek is de effecten van het programma op de artsen en de RA-patiënten na te gaan. Voor de periode van 1982 tot en met 2002 werden 11 artikelen geïdentificeerd via Cochrane Library, Cinahl, Medline, Invert en EBSCOhost. Uit deze studies blijkt dat door het "patiënt-partner programma" de kennis over RA, het vertrouwen en de competentie in het uitvoeren van een gewrichtsonderzoek en de attitude van artsen in opleiding aanzienlijk verbeteren. De RA-patiënten zelf voelen zich nuttig omdat ze de artsen klinische symptomen en psychosociale aspecten van RA kunnen bijbrengen. Toch is verder onderzoek noodzakelijk om deze interventie op grotere schaal te testen en verder te verfijnen, rekening houdend met andere settings, doelgroepen, beïnvloedende variabelen en effecten op lange termijn.

Effect of the patient partner project: a literature review
Early diagnosis and multidisciplinary treatment of rheumatoid arthritis (RA) contribute to prevention of joint damage, loss of function and life quality. Diagnosis of RA is primarily based on musculoskeletal examination. Physicians and medical students need to be educated adequately to perform this examination.
The "patient partner project" (PPP) enables RA patients to participate actively in their treatment and instruct doctors in a clinical assessment of the joints. The primary goal of the PPP is to improve the knowledge of RA and the attitude of the physician to facilitate early diagnosis, referral and treatment.
The purpose of this review is to examine the effects of PPP on the health care of professionals and RA patients. In the period from 1982 up to 2002, 11 articles were identified using the Cochrane Library, Cinahl, Medline, Invert and EBSCOhost. These studies revealed that a patient partner programme improves significantly the knowledge of RA, the confidence and competence in the examination of the joints and the attitude of medical students. The RA patients themselves feel useful in revealing and teaching as well the clinical symptoms as the psychosocial aspects of RA. Nonetheless, further research on a larger scale is essential to test and refine PPP, considering other settings, target populations, depending variables and long-term effects.

download article
34.226.244.70.