PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ambulante ontwenning bij alcoholafhankelijkheid: literatuurstudie en pilootonderzoek
Author(s): DOM G, GOOSSENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 22   Date: 2004   
Pages: 1619-1627
DOI: 10.2143/TVG.60.22.5002031

Abstract :
In dit artikel onderzoeken we de veiligheid, effectiviteit en haalbaarheid van een ambulant ontwenningsprogramma voor alcoholafhankelijke patiënten.
Een literatuurstudie werd opgesteld via Medline, de VAD-bibliotheek (Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen) en handmatig zoeken met de sneeuwbalmethode. Een (beperkt) klinisch pilootonderzoek, gesubsidieerd door de Belgische federale overheid, een tevredenheidsmeting bij patiënten en hun familie en een bevraging van hulpverleners in de regio (huisartsen en psychiaters van een PAAZ-dienst) werden uitgevoerd.
In de literatuur vonden we evidentie dat een ontwenning ambulant, in een daghospitaal of thuis even veilig en effectief is als een residentiële ontwenning. Deze resultaten werden bevestigd door eigen klinisch pilootonderzoek (n = 10). Patiënten (n = 9) en hun familie (n = 4) toonden een hoge tevredenheid en huisartsen (n = 20) en psychiaters (n = 2) meldden een nood aan een dergelijk ambulant ontwenningsprogramma in de regio. We vonden sterke evidentie dat ambulante ontwenning meer kosteneffectief is dan een residentiële ontwenning (ratio 1:4).
Ondanks de algemeen positieve resultaten voor ambulante ontwenning kunnen niet alle patiënten opgenomen worden in een dergelijk programma. Verder onderzoek, met grotere steekproeven, is nodig betreffende de langetermijneffecten, klinische guidelines en indicatiecriteria.

Outpatient detoxification in alcohol dependence: a review of the literature and results froma pilot study
In this article we examine the safety, effectiveness and feasibility of an ambulant detoxification program for alcohol dependent patients.
A literature study was carried out by searching the Medlinedatabase and the VAD library (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen) and by using the snowball method. A (limited) clinical pilot study, sponsored by the Belgian federal government, a satisfaction assessment of patients and their family and an interrogation of caregivers in the region (general practitioners and psychiatrists in a psychiatric service of a general hospital) were executed.
In the literature we found evidence that out-patient day care and home detoxification are as effective and safe as residential detoxification. These results were confirmed by our own clinical pilot study (n = 10). Patients (n = 9) and their family (n = 4) showed a high satisfaction rate and general practitioners (n = 20) and psychiatrists (n = 2) reported a need for such an ambulant detoxification program in the region. We found strong evidence that ambulant detoxification is more cost-effective than residential detoxification (ratio 1:4).
Although the overall results were positive for ambulant detoxification, not all patients can be included in this program. Further research, with larger samples, is necessary, concerning long-term effects, clinical guidelines and indication criteria.

download article
3.235.45.196.