PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Genderverschillen bij de medische beroepsuitoefening
Author(s): BECK M, LEYS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 20   Date: 2003   
Pages: 1205-1215
DOI: 10.2143/TVG.59.20.5001707

Abstract :
Deze bijdrage gaat in op de vraag op welke manier vrouwen binnen het artsenberoep geconfronteerd worden met specifieke problemen. Inzichten over dit vraagstuk kunnen bijdragen om de kennis over de specifieke arbeidsmarkt van artsen in de toekomst meer inhoudelijk te onderbouwen.
Via een literatuuronderzoek is in de elektronische databestanden Pubmed en Sociological Abstracts gezocht naar studies die aspecten van de "gender"-problematiek bij artsen hebben belicht.
Ondanks de verschillen tussen landen in de wijze waarop het artsenberoep is georganiseerd, komen uit de studies gemeenschappelijke problemen naar voren: er is sprake van horizontale en verticale segregatie: vrouwen hebben het moeilijker dan mannen om een combinatie te zoeken tussen gezin en arbeid, en expliciete en impliciete "organisatieregimes" zorgen ervoor dat vrouwen het moeilijker hebben om een beroepscarrière uit te bouwen.
Beleidsmakers en medische beroepsgroepen zullen zich meer bewust moeten worden van de specifieke problemen waarmee vrouwen in het artsenberoep te maken hebben. Het debat over een aangepaste werkorganisatie moet meer gevoerd worden. Indien men in de toekomst meer aangepaste arbeidsmarktstrategieën voor artsen wenst te ontwikkelen, zal meer rekening moeten gehouden worden met de specifieke veranderingen in de gezondheidszorg en de toenemende feminisering van het beroep.

Gender differences in medical practice
This paper focuses on the changing gender patterns and the specific problems of women in the medical profession. A better understanding of these problems will contribute to the debate on labour market problems in medicine.
By means of a literature search in PubMed and Sociological Abstracts, studies on gender problems in the medical profession were traced.
Although differences exist in the organisation of the medical profession in different countries, similar problems are identified: horizontal and vertical segregation, organisation regimes, gender specific stress and burnout problems, difficulties of combining familial and professional life…
Policymakers and professional organisations should become more aware of the specific problems of women in health care. A debate should take place on work organisation. In order to develop adapted labourmarket strategies for the medical profession, one should take into account the changes in the organisation of health care and the feminisation of the medical profession.

download article
34.204.191.31.