PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Recente aanwinsten in de intensieve geneeskunde
Author(s): WILMER A, HERMANS G, BOBBAERS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 9   Date: 2003   
Pages: 619-623
DOI: 10.2143/TVG.59.9.5001607

Abstract :
In de laatste jaren hebben een aantal studies de basis gelegd voor betere diagnostische en therapeutische strategieën bij de kritiek zieke patiënt. Een grootschalige epidemiologische studie toonde dat ernstige sepsis een nationale incidentie heeft van 3 op 1.000 inwoners en gepaard gaat met een mortaliteit vergelijkbaar met die van acuut myocardinfarct. Door gebruik te maken van de antitrombotische, anti-inflammatoire en profibrinolytische eigenschappen van geactiveerde proteïne C kon men in een placebogecontroleerde studie de mortaliteit bij patiënten met ernstige sepsis van 30,8% tot 24,7% doen dalen.
Het belang van insuline en hyperglykemie bij de postoperatief kritiek zieke patiënt werd benadrukt door een gerandomiseerde studie waarin strikte regeling van de glykemie aanleiding gaf tot een daling van de mortaliteit van 8% naar 4,6%.
Uit een andere gerandomiseerde studie werd duidelijk dat femoraal geplaatste diepe veneuze katheters gepaard gaan met een duidelijk groter infectieus en trombotisch risico dan diepe veneuze katheters geplaatst in de v. subclavia.
Tot slot bevestigde een grote gerandomiseerde studie bij patiënten met het acute "respiratory-distress syndrome" dat een beademingsstrategie waarmee lagere intrapulmonale drukken nagestreefd worden, de overlevingkans van de patiënt vergroot.

Recent progress in intensive care medecine
In recent years several studies have contributed to the development of improved diagnostic en therapeutic strategies for the critically ill patient. A large epidemiological study revealed that severe sepsis has a national incidence of 3 in 1,000 inhabitants and is associated with a mortality comparable to that of acute myocardial infarction. Activated protein C promotes fibrinolysis and modulates inflammation and coagulation in severe sepsis. In a randomised, placebo-controlled trial activated protein C significantly reduced the mortality of patients with severe sepsis from 30,8% to 24,7%.
The relevance of hyperglycemia in the postoperative critically ill patient was demonstrated in a randomised study where strict glycemic control reduced mortality from 8% to 4.6%.
Another randomised trial showed that central venous catheters placed in the femoral vein are associated with a significantly higher infectious and thrombotic risk than catheters placed in the subclavian vein.
Finally, a large randomised study in patients with the acute respirarory distress syndrome confirmed that a ventilatory strategy aiming at lower intrapulmonary pressures significantly improves the probability of survival.

download article
3.231.25.104.