PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Artsenoverleg over werkhervatting van langdurig arbeidsongeschikten
Author(s): MORTELMANS AK, DONCEEL P, MASSCHELEIN R, LAHAYE D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 59    Issue: 5   Date: 2003   
Pages: 305-314
DOI: 10.2143/TVG.59.5.5001555

Abstract :
Tijdens een langere periode van afwezigheid op het werk komt de patiënt in contact met de behandelend arts, de verzekeringsarts en eventueel ook met de arbeidsgeneesheer. Deze geneeskundigen zijn, bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid en de begeleiding naar werkhervatting, elk vanuit hun gezichtshoek bezig met hetzelfde probleem. Toch is overleg tussen deze drie artsengroepen zeldzaam. Verduidelijking van hun rol wijst nochtans op complementariteit.
De verzekeringsarts kent het best de mogelijkheden in de wetgeving inzake schadeherstel. De maatregel waarbij adviserend geneesheren aangepaste werkhervatting kunnen toelaten en zo professioneel herstel parallel aan het medisch herstel kunnen organiseren, is waardevol maar ondergebruikt.
De behandelend arts kent het best de patiënt en kan de positieve zijde van een vroegtijdige, gestadige en graduele toename van de fysieke en psychologische arbeidsbelasting bespreekbaar maken.
De arbeidsgeneesheer kent het best de mogelijkheden in het bedrijf en is de enige die de werkgever en de vakbonden van het nut van herstelbevorderende revalidatieprogramma's kan overtuigen.
Contacten tussen verzekeringsarts, arbeidsgeneesheer en behandelend arts kunnen zeer waarschijnlijk resulteren in geoptimaliseerde begeleiding van langdurig arbeidsongeschikten. Meer wetenschappelijke initiatieven
over multidisciplinaire samenwerking en haar effect op de werkhervattingskansen zijn wenselijk. Het ReGa-project beantwoordt aan deze noodzaak tot wetenschappelijk onderzoek omtrent de tertiaire preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Collaboration between doctors on return to work
During a long period of work incapacity, a patient regularly is visiting his treating physician, his health insurance physician and eventually his occupational physician. All these physicians are involved in the same problem: the assessment of work incapacity and the reorientation of the employee towards professional reintegration. Although their role in this matter is clearly complementary, their mutual collaboration is limited.
The insurance physician is best informed about the legal aspects of the Belgian sickness insurance. The medical adviser of the health insurance can permit an adapted return to work, a useful but underappreciated measure.

The treating physician knows best the patient’s illness and can discuss the positive aspects of an early and gradual increase of the workload.
The occupational physician is aware of the possibilities for re-employment in the company and is able to convince the employer and the trade unions of the importance of rehabilitation programs.
Contacts between the insurance, the occupational and the treating physician may probably result in enhanced rehabilitation for employees with long-term sick leave. More studies about multidisciplinary collaboration and their effect on professional reintegration are needed. The Rehabilitation through Combined Action – project is a scientific research project fulfilling this need.

download article
3.227.249.234.