PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het voorschrijven van generische geneesmiddelen. Een onderzoek bij huisartsen in de Antwerpse regio.
Author(s): VAN HAL G, REEL V, TOTTÉ J, MEHEUS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 58    Issue: 1   Date: 2002   
Pages: 2-13
DOI: 10.2143/TVG.58.1.5001220

Abstract :
Generische geneesmiddelen lijken in België een steeds belangrijker plaats te zullen gaan innemen, zoals bv. blijkt uit het recente "Vernieuwd Geneesmiddelenbeleid" van de bevoegde federale minister. In vergelijking met de ons omringende landen, worden momenteel in België nog zeer weinig generische middelen voorgeschreven. Veel onderzoek hierrond is ook nog niet gebeurd.
Met als uitgangspunt dat de huisarts hierin een centrale rol vervult, werd een enquête gehouden onder huisartsen van de Antwerpse regio. Via een schriftelijke bevraging werd gepoogd een beeld te krijgen van het actuele voorschrijfgedrag van de huisartsen en van de redenen om wel of geen generische geneesmiddelen voor te schrijven.
Uit deze enquête komt onbekendheid van het specifieke generische geneesmiddel als belangrijkste reden naar voor om het niet voor te schrijven. De voornaamste reden om wel generische middelen voor te schrijven, is de kostenbesparing voor de patiënt.
Onafhankelijke informatiebronnen zoals het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica krijgen een hoge waardering. Bij de industrieafhankelijke informatiebronnen scoren de vertegenwoordigers hoog. De huisartsen merken in het algemeen op dat de artsenopleiding meer aandacht zou moeten besteden aan de kosten van de gezondheidszorg.
Belangrijke aanbevelingen die het voorschrijven van generische geneesmiddelen zouden kunnen promoten, zijn onder andere een betere informatie van artsen en patiënten, meer aandacht voor prijsbewust voorschrijven tijdens de artsenopleiding, het inschakelen van onafhankelijke vertegenwoordigers en een groter prijsverschil tussen specialiteiten en hun generisch alternatief.

The prescription of generic drugs. A survey of general practitioners of the Antwerp region (Flanders, Belgium)
Largely due to the recent "Renewed Drugs Policy" from the federal government, it seems that generic drugs are going to become more and more important in Belgium. At this moment we prescribe very few generic drugs in comparison with the neighbouring countries. Much research on this topic has not been done.
Assuming that general practitioners (GPs) play a crucial role in this process, a survey was performed amongst GPs working in the Antwerp region (Flanders, Belgium). By means of a written questionnaire, we tried to depict the current prescription behaviour of GPs, and to get insight into the reasons to prescribe or not to prescribe generic drugs.
The survey shows that unfamiliarity with the specific generic drug is the main reason to not prescribe it. On the other hand, when GPs do prescribe generic drugs, cost saving for the patient is the main reason.
Independent sources of information such as the "Commented Drugs Inventory" (Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium) and the "Folia Pharmacotherapeutica" get a high score. Amongst the industry-dependent sources of information, the sales representatives get a high rating. The GPs mention that in general, during their medical education, more attention should be paid to the (financial) costs of health care.
Important recommendations which amongst others could promote the prescription of generic drugs include better information of both medical practitioners and patients, more educational attention to a cost-conscious prescribing behaviour, the involvement of independant representatives, and an increase of the price difference between original drugs and their generic alternatives.

download article
3.230.154.129.