PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vijftig jaar mensenrechten
Author(s):
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 8    Issue: 1   Date: Maart 1998   
Pages: 40-41
DOI: 10.2143/EPN.8.1.563151

Abstract :
J. DE TAVERNIER & D. POLLEFEYT (red.), Heeft de traditie van de mensenrechten toekomst. Leuven, Acco, 1998, 251 p.

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens plechtig afgekondigd in New York. In de aanhef van de Verklaring wordt gezegd dat de “erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.”

Eertijds schreef B.J. De Clercq: “In de wereld vandaag, waarin het hemels baldakijn van een religieus geloof zijn overkoepelende kracht lijkt verloren te hebben, verschijnen de verklaringen over de rechten van de mens als het meest universele Credo dat ooit werd beleden en dat geen ketters of afvalligen schijnt te kunnen dulden” (Politiek en het goede leven. Leuven, Acco, 1981, p. 17).

Sinds het einde van de achttiende eeuw verlaat men de eeuwenoude idee dat de rechten en belangen van het individu ondergeschikt zijn aan de zorg om het algemeen welzijn. In het moderne politieke denken staat het soevereine individu met het natuurlijk recht op vrije zelfbeschikking voorop. Dit was de geschikte voedingsbodem voor het ontstaan van de mensenrechten.

download article
100.24.122.117.