this issue
previous article in this issuenext article in this issue

Document Details :

Title: Naar een consequente ethiek van het leven
Subtitle: Over scheppingsgeloof, eerbied en achting in de kleine en de grote wereld
Author(s): DILLEN, Annemie
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 13    Issue: 1-2   Date: maart en juni 2003   
Pages: 91-93
DOI: 10.2143/EPN.13.1.504183

Abstract :
‘Gij zult niet doden’, het blijkt een uiterst populair verbod te zijn. Op de Nederlandse site www.katholieknederland.nl konden bezoekers eind 2002 - begin 2003 een enquête invullen over de tien geboden. Daaruit blijkt dat het vijfde gebod, ‘Gij zult niet doden’, door velen (meer dan 20 %) als het belangrijkste beschouwd wordt en dat vrijwel niemand dit gebod zou willen schrappen. Deelnemers aan de online-enquête gaven ook in grote mate aan tegen de invoering van de doodstraf te zijn . Een verdere invulling van wat onder ‘gij zult niet doden’ verstaan wordt, geeft deze Nederlandse waardepeiling echter niet.

Juist de inhoud van het ‘gij zult niet doden’ is in onze huidige samenleving bijzonder boeiend, want voor vele interpretaties vatbaar. Geldt ‘gij zult niet doden’ voor iedereen, voor alle mensen, in alle omstandigheden? Bij een dergelijke vraag denken we vaak aan ethische kwesties als abortus en euthanasie. Maar het gaat veel verder dan dat. Wat betekent ‘gij zult niet doden’ in de context van een op handen zijnde oorlog? Impliceert ‘gij zult niet doden’ de keuze voor ‘actieve geweldloosheid’? En geldt ‘gij zult niet doden’ ook in de macro-economische en politieke wereld, geconfronteerd met de kloof tussen arm en rijk? Gaat het enkel over het niet doden van mensen, of geldt hetzelfde voor dieren en zelfs voor planten? Hebben wij niet dringend nood aan een consequente ethiek van het leven?

Het waren deze vragen die de aanleiding vormden voor het colloquium dat op 26 februari 2003 werd gehouden aan de K.U.Leuven. In het kader van het ‘jaar van de diaconie’, organiseerde het Centrum voor Vredesethiek in samenwerking met Pax Christi Vlaanderen een studiedag onder de titel ‘De verruwing voorbij? Naar een ethiek van geweldloosheid en medeschepsellijkheid’. Deze ‘vredesdag’ kon op heel wat interesse rekenen: ongeveer vierhonderd mensen woonden één of meerdere lezingen van het colloquium bij .

Download article


44.212.96.86.