PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Woord vooraf
Subtitle: expliciete en impliciete morele motieven
Author(s): PATTYN, Bart
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 10    Issue: 4   Date: december 2000   
Pages: 219-220
DOI: 10.2143/EPN.10.4.504072

Abstract :
In Bernard Williams' Morality staat dat schrijven over ethiek een gewaagde onderneming is, niet zozeer omdat het om een moeilijk onderwerp gaat en ook niet omdat schrijven op zich een lastig karwei vormt, maar vooral omdat wie schrijft over ethiek twee specifieke risico's loopt. Vooreerst leent het onderwerp zich niet tot het camoufleren van onwetendheid, waardoor uit wat men schrijft snel kan worden opgemaakt dat men er mogelijks geen verstand van heeft en ten tweede loopt men kans dat men, wanneer men ernstig wordt genomen, mensen misleidt. Er zijn weinig ethici die de eerste moeilijkheid uit de weg gaan, terwijl het tweede risico vrijwel nooit wordt gelopen. Dat laatste komt ofwel omdat ethici het zichzelf onmogelijk maken ernstig te worden genomen, ofwel omdat ze weigeren over voldoende belangrijke zaken te schrijven, ofwel omdat ze beide alternatieven combineren. Terugblikkend op wat over ethiek verscheen, noemt Williams dit de trieste waarheid, maar ik vermoed dat hij die waarheid niet echt betreurt.

download article
3.209.80.87.