PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gedwongen opname in Vlaanderen Een epidemiologisch perspectief
Author(s): SCHOEVAERTS K, BRUFFAERTS R, VANDENBERGHE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 4   Date: 2017   
Pages: 194-201
DOI: 10.2143/TVG.73.04.2002276

Abstract :
Ondanks de maatschappelijke relevantie van gedwongen opname (GO) zijn Europese epidemiologische gegevens eerder schaars, weinig betrouwbaar en moeilijk vergelijkbaar. In deze bijdrage willen de auteurs dan ook de epidemiologische aspecten van GO in Vlaanderen in kaart brengen. Hiertoe werd het op de bevolking gebaseerde gevallenregister GO (Vlaamse Overheid, 2007-2010, n = 10.834) geanalyseerd en werden temporele trends berekend.
Tussen 2007 en 2010 steeg de incidentie van GO in Vlaanderen met 16%. Ongeveer zes op tien personen zijn mannen. Psychotische stoornissen werden het meest aangegeven als hoofddiagnose (31,5%), gevolgd door aan een middel gebonden stoornissen (27,9%) en affectieve stoornissen (15,5%). Er wordt in 83,1% gebruikgemaakt van de spoedprocedure, in tegenstelling tot 16,9% van de gewone procedure, die initieel bedoeld was als de regel dan wel de uitzondering.
Dit is de eerste studie over de epidemiologie van GO in Vlaanderen die gebruikmaakt van op een bevolking gebaseerde gevallenregister. De cijfers tonen een significante toename van het ­aantal GO in Vlaanderen tussen 2007 en 2010. In tegenstelling tot andere landen komen middelengebonden stoornissen in België vaak voor als reden voor GO, ook al is er discussie over het statuut van verslaving als geestesziekte in juridische zin. In tegenstelling tot de initiële opzet van de wet, vormt de spoedprocedure eerder de regel dan de uitzondering.


Involuntary admission in Flanders– an epidemiological perspective
Despite the social relevance of involuntary admission (IA), European epidemiological data are rather sparse and not very reliable nor comparable. In several countries the incidence of IA seems to increase, in others it rather appears to be decreasing.
The aim of the present study was to investigate the prevalence and incidence of IA in Flanders, Belgium. In order to do so, the population-based case registry IA (Flemish Government, from 2007 to 2010, N = 10.834) was analyzed and temporal trends were calculated.
Between 2007 and 2010 the incidence of IA in Flanders increased by 16%. 63.3% of the patients are men. Psychotic disorders are the most common primary diagnosis (31.5%), followed by substance related disorders (27.9%) and affective disorders (15.5%). In 83.1% the emergency procedure is used.
This is the first study of the epidemiology of IA in Flanders using a population-based case registry. A significant increase in the number of IA in Flanders was found. In contrast to other countries, substance related disorders are a very common reason for IA in Belgium, even though the legal status of addiction as a mental illness is debated. In contrast to the initial intent of the law, the emergency procedure is the rule rather than the exception.


download article
35.168.111.191.