PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Depressie na orgaantransplantatie:welk antidepressivum voorschrijven?
Author(s): VEKEMANS K, VAN DEN EEDE F, BOSMANS JL, SABBE BGC
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 8   Date: 2016   
Pages: 490-496
DOI: 10.2143/TVG.72.08.2002099

Abstract :
Depressie blijkt een belangrijke factor te zijn in de uitkomst na orgaantransplantatie. Onbehandelde depressie gaat gepaard met een hoger sterftecijfer en vermindert de kwaliteit van leven in deze patiëntengroep. Patiënten die een orgaantransplantatie ondergingen, hebben bovendien vaak een relatief uitgebreid medicatieschema, wat hen gevoelig maakt voor interacties. Daarnaast zijn sommige bijwerkingen ook belangrijk om na te gaan, aangezien ze een risico kunnen vormen voor het getransplanteerde orgaan, of problematisch zijn voor het algemene welzijn van de patiënt.
Hoewel er bijzonder weinig onderzoek beschikbaar is dat zich specifiek richt op het gebruik van antidepressiva bij transplantatiepatiënten, trachten de auteurs in dit artikel toch een overzicht te bieden van de beschikbare literatuur en op een systematische wijze de specifieke aandachtspunten in deze patiëntengroep op psychofarmacologisch vlak na te gaan .
De behandelrichtlijnen bij transplantatiepatiënten lijken op basis hiervan grotendeels gelijk te lopen met de richtlijnen voor de behandeling van depressie bij ambulante patiëntengroepen. Wel moet de behandelaar rekening houden met specifieke bijwerkingen en interacties van bepaalde preparaten, met name de invloed op het CYP3A4-systeem en moet de immunosuppressieve therapie nauwlettend opgevolgd worden.


Depression after organ transplantation: which antidepressant to prescribe?
Depression appears to be an important factor in the outcome of organ transplantation. Untreated depression increases mortality rates and decreases quality of life in these patients.
Patients who received an organ transplant, often use different drugs, which makes them vulnerable for drug-drug interactions. Side-effects are also important since they can represent a risk for the transplanted organ or can cause difficulties in the patient’s general wellbeing.
Although research about depression in this particular population is scarce, this article attempts to provide an overview of the available literature and to discuss specific points of attention in this population.
Guidelines for treatment of depression in transplant recipients appear to be quite similar to those for treatment of outpatients. It is important for the clinician to carefully watch for specific side-effects and interactions of certain drugs, especially influence on the CYPA4-system, as well as to monitor immune suppressant therapy carefully.


download article
34.207.78.157.