PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een bilateraal geïsoleerde lumbale pediculolyse bijeen 25-jarige atleet: casus en literatuuroverzicht
Author(s): VANDEN BULCKE A-S, LYSENS R, PEERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 6   Date: 2015   
Pages: 381-392
DOI: 10.2143/TVG.71.06.2001821

Abstract :
Een stressfractuur van de pars interarticularis (spondylolyse) is een gekend probleem van lage rugpijn bij jonge atleten dat ontstaat door repetitieve overbelasting tijdens sportactiviteiten. Stress­fracturen van de pedikel (pediculolyse) komen veel minder vaak voor en treden meestal op in combinatie met een voorbeschikkende factor zoals een contralaterale spondylolyse, een vertebrale osteoporotische compressiefractuur, spinale chirurgie, een tumor of een trauma. Het bilateraal geïsoleerde voorkomen van een pediculolyse is zeldzaam.
Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenis van een 25-jarige volleyballer zonder voorgeschiedenis van majeur trauma of heelkunde, bij wie een bilateraal geïsoleerde acute pediculolyse ter hoogte van niveau L4 wordt vastgesteld. Er zijn tussen 1991 en 2013 slechts een drietal andere casussen beschreven over sportgerelateerde bilaterale pedikelfracturen. Een succesvolle botheling en een volledige sporthervatting werd bekomen met een conservatieve behandeling.
Aan de hand van een systematisch literatuurnazicht wordt een overzicht gegeven van de epidemiologie, de anatomopathologie, de pathogenese, de prognose en de behandeling van deze entiteit. De literatuurgegevens en empirische gegevens werden verwerkt in een flowdiagram voor de diagnostische en therapeutische aanpak bij kinderen en adolescenten die zich aandienen met lage rugpijn en het vermoeden van een stressfractuur.


Isolated bilateral pediculolysis in a 25-year-old athlete: case report and review of the literature
A stress fracture of the pars interarticularis (spondylolysis) is a known cause of low back pain in young athletes which is induced by repetitive overloading during sports activities. Stress fractures of the pedicle (pediculolysis) are much less frequent and usually occur in combination with a predisposing factor such as a contralateral spondylolysis, a vertebral osteoporotic compression fracture, spinal surgery, tumor or trauma. The bilateral isolated occurrence of a pediculolysis is rare.
The medical history of a 25-year-old volleyball player with a bilateral isolated acute pedi­culolysis at level L4, is reported. Only three other case reports of bilateral sports-related pedi­culolysis are described in the literature between 1991 and 2013. Successful bone healing and a complete sports return were achieved with conservative treatment.
Based on a systematic literature review, an overview of the epidemiology, pathology, pathogenesis, prognosis and treatment of bilateral isolated pediculolysis is outlined. The literature and empirical data were processed in a flow diagram for the diagnostic and therapeutic approach in children and adolescents presenting with low back pain and suspicion of a stress fracture. The use of imaging is discussed.


download article
35.173.48.53.