PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Preventieve maatregelen bij acute nierinsufficiëntie door rabdomyolyse
Author(s): MELIS C, MAES B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 8   Date: 2014   
Pages: 428-441
DOI: 10.2143/TVG.70.08.2001594

Abstract :
Rabdomyolyse heeft multipele oorzaken. De meest bekende is het crush-trauma, maar ook druggebruik, medicatie, immobilisatie en vele andere kunnen leiden tot deze pathologie. Rabdomyolyse ontstaat wanneer gestreept spierweefsel beschadigd wordt en de inhoud van de spiercellen in de circulatie terechtkomt. Dit kan leiden tot levensbedreigende verwikkelingen, voornamelijk acute nier­insufficiëntie (ANI), elektrolytenstoornissen, metabole acidose, het compartimentsyndroom en diffuse intravasculaire coagulatie. De besproken casus illustreert een geval van rabdomyolyse en ANI. Er wordt onderzocht op welke manier ANI voorkomen kan worden.
Een optimale preventie van ANI bij rabdomyolyse gebeurt door een snelle en agressieve vloeistoftherapie. Op voorwaarde dat er een goede monitoring voorzien wordt, moet bij ernstige rabdomyolyse de vochttoediening opgedreven worden tot meer dan 6 liter per 24 uur. Het doel is om een diurese van meer dan 200 ml per uur te bereiken. Er is geen goed wetenschappelijk bewijs over de samenstelling van deze vloeistoftherapie. Het toedienen van een isotone, fysiologische zoutoplossing is een goede optie. Bicarbonaat kan toegevoegd worden wanneer de urinaire pH onder 6,5 zakt of wanneer metabole acidose dreigt. Er zijn geen bewijzen dat diuretica een positief effect hebben op de preventie van ANI door rabdomyolyse. Mannitol kan overwogen worden na een correctie van de hypovolemie. Dit alles moet gepaard gaan met het opsporen en indien mogelijk het verwijderen van de oorzakelijke factoren.


Preventive measures for acute kidney injury by rhabdomyolysis
Rhabdomyolysis has a wide spectrum of etiologies. Crush syndrome is the best known cause, but also the use of medication or illicit drugs, immobilization and many others can lead to rhabdomyolysis. The latter arises when striated muscle tissue is damaged and the content of the muscle cells is released in the circulation. This can lead to life-threatening complications, mainly acute kidney injury (AKI), electrolyte disturbances, metabolic acidosis, muscle compartment syndrome and disseminated intravascular coagulation. After descri­bing a case of rhabdomyolysis followed by AKI, this manuscript investigates how AKI can be prevented. An optimal prevention of AKI caused by rhabdomyolysis is obtained by a rapid and aggressive fluid therapy. Under a proper monitoring, the fluid administration has to be increased to > 6 l/24 h in severe rhabdomyolysis. The purpose is to reach a diuresis of > 200 ml/h. No genuine scientific evidence exists concerning the composition of this fluid therapy. The administration of isotonic saline remains a good choice. Bicarbonate may be added as the urinary pH drops below 6.5 or when metabolic acidosis is imminent. Evidence
is lacking that diuretics exert a beneficial effect on the prevention of AKI caused by rhabdomyolysis. Mannitol may be considered after the correction of hypovolemia. All this must go along with the identification and, if possible, the removal of the causative factors.


download article
35.171.146.16.