PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Autisme en eetproblemen: een literatuurstudie over correlatie, comorbiditeit en specificiteit
Author(s): KLEINVELD NL
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 8   Date: 2014   
Pages: 403-413
DOI: 10.2143/TVG.70.08.2001591

Abstract :
Uit literatuuronderzoek blijkt dat eetproblemen bij kinderen en jongeren kunnen wijzen op de aanwezigheid van een onderliggende ontwikkelingsstoornis, meer bepaald een autismespectrumstoornis (ASS). Deze eetproblemen zijn weliswaar aspecifiek en kunnen ook voorkomen binnen de normale ontwikkeling, alsook bij kinderen en jongeren met andere beperkingen of medische problemen. Toch blijken de meeste eetproblemen vaker voor te komen bij kinderen en jongeren met ASS. Selectief eetgedrag of voedselweigering alsook de stoornissen anorexia nervosa en pica vallen hierbij in het bijzonder op. Deze eetproblemen of -stoornissen lijken bovendien bij kinderen en jongeren met ASS, al dan niet in de vorm van comorbiditeit, dikwijls hardnekkiger aanwezig te zijn dan bij kinderen en jongeren met een normale ontwikkeling. Bij de diagnostiek en de behandeling van eetproblemen is het onderkennen van de mogelijk onderliggende ontwikkelingsstoornis van het allergrootste belang en bepalend voor de juiste benadering ervan. In de beschrijving van het klinische beeld van ASS verdienen de mogelijke eetproblemen vermelding. Ze worden onvoldoende belicht of ontbreken zelfs in de richtlijnen van de referentiecentra in België en ­Nederland. Een verbetering hierin is onontbeerlijk.


Autism and eating problems: a literature review on correlation, comorbidity and specificity
According to a literature research, it appears that eating problems among children and adolescents can indicate the presence of an underlying developmental disorder, better known as an “autism spectrum disorder” (ASD). These eating problems are, admittedly, non-specific and can occur within the normal development as well as among children with other limitations or medical problems. However, most of the eating problems seem to occur more often among children and adolescents with ASD. Selective eating behavior or refusal to eat, as well as the anorexia nervosa and pica disorders are especially noticeable.
Furthermore, these eating problems and disorders among children and adolescents with ASD, whether or not as comorbidities, seem to be often more persistent in the long-term than among children and adolescents
with a normal development. In diagnosing and treating eating problems, the recognition of the possible underlying developmental disorder remains of paramount importance and decisive for the right approach to them.
In the clinical description of the symptoms of ASD, the possible eating problems are worth mentioning. They are not highlighted enough and are even missing in the guidelines of the reference centres in Belgium and the Netherlands: thus, improvement is indispensable.


download article
3.226.243.130.