PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Uitgesproken hypokaliëmie in combinatie met torsadesde pointes en ventrikeltachycardie bij een 88-jarige patiënte: zoethoutthee …
Author(s): DESMET T, VANHAUWAERT H, VANUYTSEL J, MAHIEU E, BOGAERT A-M, BOEY O, VERTONGEN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 13   Date: 2013   
Pages: 671-678
DOI: 10.2143/TVG.69.13.2001422

Abstract :
Een 88-jarige vrouw biedt zich aan op de dienst spoedgevallen met spierzwakte, nausea, eenmalig braken en algemene malaise. Ze vertoont U-golven en een verlengd QT-interval met torsades de pointes en ventrikeltachycardie op het elektrocardiogram. Biochemisch worden hypernatriëmie, uitgesproken hypokaliëmie en metabole alkalose vastgesteld. Na een uitgebreide anamnese vermeldt de patiënte geruime hoeveelheden zelfgemaakte zoethoutthee te drinken. De diagnose van pseudohyperaldosteronisme wordt gesteld op basis van een overmatige inname van glycyrrhizine, een bestanddeel van zoethout.
Glycyrrhizine blokkeert het enzym dat verantwoordelijk is voor de renale omzetting van cortisol naar inactieve cortisone. Hierdoor bindt cortisol, competitief met aldosteron, de mineralocorticoïdreceptor in de nier, hetgeen een beeld van hyperaldosteronisme veroorzaakt.
De patiënte werd behandeld met een ruime hoeveelheid kaliumsuppletie. Een ACE-remmer (angiotensineconverterend enzym) en een kaliumsparend diureticum werden eveneens toegevoegd. Calciumgluconaat en magnesiumsulfaat werden toegediend, onder meer ter stabilisatie van de myocardcellen. De cardiale aritmieën werden behandeld met amiodaron. Methylprednisolon werd gegeven om de endogene cortisolproductie zoveel mogelijk te remmen.
Pseudohyperaldosteronisme is een zeldzaam fenomeen, maar met een belangrijke impact indien de diagnose wordt gemist. Deze is meestal evenwel zeer eenvoudig te stellen door middel van een degelijke anamnese. Er moet aan het syndroom gedacht worden bij patiënten die zich aanbieden met onverklaarbare hypokaliëmie, hypernatriëmie, metabole alkalose en hypertensie, vooral in combinatie met het gebruik van kaliumverlagende medicatie.

Severe hypokalemia in combination with torsades de pointes and ventricular tachycardia in an 88-year-old patient
An 88-year-old patient was admitted to the emergency department with complaints of muscle weakness, nausea and general malaise. Electrocardiographic alterations, such as U waves, a prolonged QT interval, torsades de pointes and ventricular tachycardia, were observed. Blood tests revealed hypernatremia, excessive hypokalemia and metabolic alkalosis. After a thorough review of the medical history, the patient admitted having drunk large amounts of tea made of licorice root. This anamnesis in combination with the clinical examination revealed pseudohyperaldosteronism (or apparent mineralocorticoid excess syndrome) as the most likely diagnosis based on the intake of glycyrrhizin, a component of licorice root.
Glycyrrhizin inhibits the enzyme responsible for the conversion of cortisol into the inactive form cortisone, allowing cortisol to bind competitively with aldosteron to the mineralocorticoid receptor in the kidney, provoking a situation resembling hyperaldosteronism.
The patient was treated with a huge amount of intravenous potassium supplements. An ACE inhibitor (angiotensin-converting-enzyme inhibitor) and a potassium-sparing diuretic were added as well. Calcium gluconate and magnesium sulfate, among others, were administered to stabilize the myocardial cells. Methylprednisolone was given to block the endogenous cortisol production as much as possible.
Pseudohyperaldosteronism is a very rare phenomenon, although the diagnosis is easy to make in most cases by a thorough anamnesis. The clinical picture must be considered in patients presenting with unexplained hypokalemia, hypernatremia, metabolic alkalosis and hypertension, especially in combination with the use of potassium-decreasing medication.

download article
3.80.4.76.