PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van vaginale hypo- of aplasie bij aangeboren stoornissen in de geslachtsontwikkeling: een multidisciplinaire aanpak
Author(s): CALLENS N, DE CUYPERE G, HOEBEKE P, VAN HOECKE E, WEYERS S, COOLS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 18   Date: 2012   
Pages: 885-891
DOI: 10.2143/TVG.68.18.2001256

Abstract :
Aangeboren aandoeningen van de geslachtsontwikkeling die vaginale reconstructie vereisen wegens vaginale hypo- of aplasie, zijn erg complex en variëren in hun voorkomen. Hoewel zorgverleners het belang onderstrepen van de reconstructie van een goede en functionele vagina die tegelijk duurzaam is, weinig of geen postbehandelingsmanipulatie vraagt en op lange termijn een bevredigend seksueel functioneren mogelijk maakt, is er geen consensus over welke techniek of combinatie van technieken hiervoor het best geschikt is. Zowel operatieve vaginoplastiek als non-invasieve vaginaledilatatietherapie zijn valide behandelingen. Onderzoek naar de optimale managementstrategie blijft echter schaars en fragmentarisch. Tevens zijn de langetermijnuitkomst en de diagnosegerelateerde succespercentages onbekend. Er groeit echter wel een vernieuwde interesse bij artsen en onderzoekers, mede onder impuls van patiëntenbelangenverenigingen, voor het opzetten van internationale studies om het beleid te optimaliseren. Multidisciplinaire teams moeten het mogelijk maken om naast de medische ook de psychosociale problemen van deze patiënten aan te pakken. Deze factoren samen zullen in de komende jaren leiden tot nieuwe richtlijnen met betrekking tot de optimale zorg voor patiënten bij wie de seksuele ontwikkeling afwijkend is verlopen.

Management of vaginal hypo- or aplasia in disorders of sex development: a multidisciplinary approach
Disorders of sex development specifically requiring vaginal reconstruction because of vaginal hypo- or aplasia are complex and diverse in their presentation. Although healthcare providers agree on the importance of the construction of a good and functional vaginal substitute which is durable, requires a minimum of postoperative maintenance manipulation and provides long-term sexual satisfaction, there is substantial disagreement as to which technique or combination of techniques best attains these goals. Operative vaginoplasty procedures used to be the cornerstone of the treatment, but non-invasive vaginal dilation techniques have recently been put forward as a valuable alternative.
Nonetheless, little or only fragmented research on optimal management strategies exists. Long-term outcomes and diagnosis-related success rates remain indeterminate as well. Under the impulse of patient support groups, a renewed interest is growing amongst healthcare providers to set up new international studies to optimize the therapeutic strategies. Multidisciplinary teams allow not only to address the medical issues, but also the psychosexual and social problems of these patients. In the next years, these factors taken together will hopefully lead to new guidelines concerning the optimal care for these patients with a disorder of sex development.

download article
3.214.184.250.