PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aanpak van diverticulitis: nieuwe richtlijnen
Author(s): HOLVOET T, CEELEN W, DE VOS M, DE LOOZE D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 11   Date: 2012   
Pages: 560-566
DOI: 10.2143/TVG.68.11.2001196

Abstract :
Diverticulitis is een verwikkeling van de vaak voorkomende aandoening colondiverticulose, die voornamelijk het sigmoïd en het colon descendens treft. In de laatste jaren is er evidentie ontstaan voor een minder agressieve aanpak van zowel gecompliceerde als ongecompliceerde diverticulitis.
Voor acute ongecompliceerde diverticulitis bij patiënten zonder belangrijke comorbiditeit is een ambulante behandeling met orale antibiotica en licht verteerbare voeding gelijkwaardig aan de klassieke hospitalisatie met intraveneuze therapie en voedselbeperking. Bij recidiverende diverticulitis zijn twee aanvallen niet langer de grens om over te gaan tot een electieve sigmoïdresectie, maar kiest men voor een meer geïndividualiseerde aanpak op basis van de comorbiditeit en de frequentie of de ernst van de aanvallen.
Ook voor gecompliceerde diverticulitis is deze minder agressieve trend zichtbaar: abcessen tot vier centimeter kunnen conservatief behandeld worden, terwijl bij grotere abcessen percutane drainage aangeraden wordt. Pas wanneer deze opties falen, wordt er overgegaan tot chirurgie. Bij perforatie geniet de eenvoudigere primaire anastomose de voorkeur boven de hartmannprocedure in twee tijden (met een tijdelijk colostoma). Er zijn zelfs aanwijzingen dat eenvoudige spoeling van het abdomen een therapeutische optie kan zijn bij purulente peritonitis.

Treatment of diverticulitis: evidence for new guidelines
Diverticulitis is a common complication of diverticulosis, usally occurring in the sigmoid and the left colon. Recently, evidence has arisen for a less aggressive approach in the treatment of both complicated and uncomplicated diverticulitis.
Acute uncomplicated diverticulitis in patients without severe comorbidity responds equally to ambulatory treatment (oral antibiotics and easily digestible foods) as to the classic scheme of intravenous therapy and bowel rest. Moreover, recent evidence questions the use of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis altogether, though this remains a controversial issue. In recurring uncomplicated diverticulitis, a resection following two episodes is no longer the norm. A more individualized approach based on comorbidity and frequency/severity of the episodes is preferred.
Even in complicated diverticulitis, this less aggressive trend is visible: abscesses up to four centimeters may be treated conservatively, while percutaneous drainage is an option for the larger ones. Only when these approaches fail, surgery has to be considered; primary anastomosis is preferred over a Hartmann’s operation.

download article
35.173.48.53.