PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Eindstadium van nierfalen bij 80-plussers: een goede indicatie voor dialyse?
Author(s): SCHAUBROECK H, PEETERS P, VANHOLDER R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 1   Date: 2011   
Pages: 29-35
DOI: 10.2143/TVG.67.01.2000888

Abstract :
De oplopende kosten in de gezondheidszorg en de toenemende prevalentie van eindstadiumnierinsuffici├źntie bij ouderen wakkeren de discussie aan over een verantwoord gebruik van de beschikbare middelen. Op gebied van levensverwachting en levenskwaliteit zijn er onvoldoende argumenten om leeftijd als enig criterium te gebruiken om de toegang tot dialyse te beperken. De huidige medische ethiek onderschrijft dat standpunt en baseert zich daarbij op 4 pijlers: respect voor autonomie, weldoen, niet schaden en rechtvaardigheid.
Beslissingen rond dialyse bij ouderen situeren zich in een complexe context. Een rationele aanpak van de problematiek is slechts mogelijk als het beleid vertrekt vanuit een duidelijke visie, gefundeerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek.

End-stage renal disease in octogenarians: a good indication for dialysis?
The growing costs in health care and the increasing prevalence of end-stage renal disease in elderly people prompt the discussion about a well-considered use of available means. Regarding life expectancy and quality of life the arguments are insufficient to use age as the sole criterion to limit the access to dialysis. Current medical ethics endorse this viewpoint, being based on four cornerstones: respect for autonomy, beneficence, non-maleficence and justice.
Decisions concerning dialysis for elderly patients are situated in a complex context. A rational approach of the problem is only possible if the procedure starts with a clear view, based on solid scientific research.

download article
35.170.81.210.