PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Cellulaire therapie in de behandeling van acuut myocardinfarct. Intracoronaire toediening van autologe beenmergcellen
Author(s): DAUWE D, JANSSENS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 16   Date: 2008   
Pages: 779-791
DOI: 10.2143/TVG.64.16.2000370

Abstract :
Ondanks optimale reperfusie en postinfarctfarmacotherapie blijft de “outcome” bij patiënten met een ernstig myocardinfarct ongunstig. Ondanks de beste behandelingsmodaliteiten bedraagt het risico op overlijden, een nieuw infarct of een ziekenhuisopname wegens ernstig hartfalen binnen het jaar bijna 25%. Bijgevolg is er nood aan aanvullende behandelingsstrategieën. Het verbeteren van het functioneel herstel na een doorgemaakt myocardinfarct door middel van stamcel- of progenitorceltransfer vormt een innovatieve aanpak in de behandeling van een acuut myocardinfarct.
Deze bijdrage biedt een overzicht van deze recente behandelingsstrategieën, die gebaseerd zijn op gewijzigde inzichten in de cardiale biologie. Tevens wordt stilgestaan bij een aantal praktische aspecten en de mogelijk onderliggende werkingsmechanismen van celtransfer, met een kritische evaluatie van de 4 prospectieve gerandomiseerde postinfarctstudies met autologe beenmergceltransfer. Deze studies bevestigen de veiligheid van intracoronaire progenitorceltransfer; de bekomen resultaten zijn evenwel wisselend. Mede wegens de “complexiteit” en de kosten van celtransfer is gericht preklinisch en klinisch onderzoek noodzakelijk vooraleer de interventie kan opgenomen worden in standaardreperfusieschema’s voor acuut myocardinfarct. Gerichte vragen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van deze veelbelovende translationele cellulaire behandeling worden vanuit de actuele kennis becommentarieerd.

Cellular therapy in the treatment of acute myocardial infarction Intracoronary transfer of autologous bone marrow cells
Despite optimal reperfusion and postinfarction pharmacotherapy, the outcome in patients with a severe myocardial infarction remains unfavourable. The combined risk of death, recurrent myocardial infarction or readmission for severe heart failure, amounts to almost 25% within the next year, highlighting the need for better treatment strategies. Enhanced functional recovery after myocardial infarction using stem- or progenitor cell transfer, constitutes an innovative approach in the treatment of acute myocardial infarction.
We report on recent therapeutic strategies, based on rapidly evolving insights in cardiac biology, and highlight practical aspects and possible underlying mechanisms of clinical cell transfer. The four prospective randomised controlled trials published so far and concerning intracoronary cell transfer of autologous bone marrow cells in the treatment of acute myocardial infarction are critically reviewed. Taken together, these studies all confirm the safety profile of intracoronary progenitor cell transfer, though the obtained results are variable. Thus and in view of the “complexity” and costs of cell transfer, the intervention in its present form cannot yet be incorporated in standard reperfusion protocols for acute myocardial infarction. Remaining questions on identifying the best therapeutic target as well as challenges regarding the future development of this translational cellular therapy, are finally discussed.

download article
35.168.112.145.