PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische farmacie: een positieve ontwikkeling op de weg naar betere patiëntenzorg in de Belgische ziekenhuizen
Author(s): AMPE E, SPINEWINE A, TULKENS PM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 18   Date: 2006   
Pages: 1273-1284
DOI: 10.2143/TVG.62.18.5002549

Abstract :
Klinische farmacie en farmaceutische zorg willen een veilige, doeltreffende en kosteneffectieve geneesmiddelentherapie verzekeren vanaf de bereiding van het geneesmiddel, over zijn toediening, tot en met de opvolging van de therapie, mét respect voor de keuze van de patiënt.
De Angelsaksische landen hebben een ruime ervaring met farmaceutische zorg. De farmaceutische dienstverlening is er aanvullend op de zorgverlening door artsen en verpleegkundigen en verleent de patiënt dus een bijkomende dienst. Studies tonen aan dat klinische farmacie een toegevoegde waarde levert in het ziekenhuis, de openbare officina, en de “outpatient pharmaceutical clinics”. Deze studies tonen ook de economische voordelen van farmaceutische zorg aan.
In België is klinische farmacie nu in ontwikkeling. De in 2000 gelanceerde pilootprojecten werden goed onthaald. Vanuit deze positieve ervaring werden bijkomende acties ondernomen door de universitaire ziekenhuizen en de faculteiten op het niveau van onderzoek en opleiding. De recente aanpassing van de apothekersopleiding op het niveau van de tweede cyclus sensibiliseert de jonge apothekers en bereidt hen voor op hun toekomstige beroepssituatie. Aan twee universiteiten bestaat reeds een echte derde cyclus voor specialisatie in de klinische farmacie. Apothekersverenigingen organiseren postuniversitaire vorming in farmaceutische zorg.
De erkenning van klinische farmacie op nationaal niveau is belangrijk om een correct kader te scheppen voor de klinisch apotheker. De combinatie van de beperkte ervaring bij ons en de bewezen voordelen van klinische farmacie in het buitenland maken dit project meer en meer realistisch in België.

Clinical Pharmacy, a useful evolution in Pharmacists’ activities for a better care of patients in Belgian hospitals
Clinical Pharmacy and Pharmaceutical care aim at a safe, efficacious, and cost-effective drug therapy, from the preparation of the medication to its administration and the follow up of its effects, as well as with respect for the patient’s choice. North America and the United Kingdom have a large experience of pharmaceutical care, which is complementary to the activities of the physicians and the nursing team. Studies show that clinical pharmacy delivers a distinct added value in the hospital, the retail pharmacy, and the so-called “outpatient pharmaceutical clinics”. These studies also demonstrate the economical advantages of pharmaceutical care. Clinical pharmacy is in the making in Belgium, and the pilot projects launched since 2000 have been well accepted. This has triggered the University Hospitals and the Faculties to launch actions oriented towards both education and research. Changes introduced in the education curriculum of the pharmacists make them more alert to their future activities in clinical pharmacy. A real postgraduate training is now developed and implemented in two universities. The professional organizations also organize post-university trainings in pharmaceutical care. An official recognition at the National level is now important to create the necessary framework in which Clinical Pharmacy can develop in Belgium. The combination of our local experience with the demonstrated advantages of Clinical Pharmacy (as displaed by the foreign studies) renders this project more and more realistic in our country.

download article
3.236.59.63.