PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Invloed van psychosociale en psychologische factoren op de voedingsstatus bij adolescenten met mucoviscidose en relevantie voor de behandeling van eetproblemen
Author(s): SMETS H, BELS M, DANCKAERTS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 697-702
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002460

Abstract :
Voedingsstatus en gewicht oefenen een belangrijke invloed uit op de levensverwachting en de levenskwaliteit van mucoviscidosepatiënten. De voedingsbalans wordt bepaald door somatische en psychosociale elementen.
Naast een kort overzicht van factoren die de energie-inname en het energieverbruik beïnvloeden, wordt in een tweede deel uitgebreider stilgestaan bij verschillende omgevingskenmerken en ontwikkelingstaken eigen aan de adolescent en de invloed ervan op de voedselinname en de therapietrouw. De manier waarop ouders en gezin omgaan met de aanwezigheid van een chronische ziekte is gecorreleerd aan het verloop van het ziekteproces. Emotionele ondersteuning en praktische begeleiding bij het uitvoeren van het behandelregime beschermen de jongere tegen het ontwikkelen van eetproblemen. Individuele eigenschappen van de jongere en zijn ontwikkeling beïnvloeden onder meer het lichaamsbeeld en de motivatie voor een vetrijk dieet.
In het laatste deel van dit artikel worden een aantal aanbevelingen voor multidisciplinaire behandeling van adolescenten met eetproblemen geformuleerd.

Influence of psychosocial and psychological factors on the nutritional status of adolescents with cystic fibrosis and relevance for the treatment of eating problems
Nutritional status and weight gain exert a pronounced influence on life expectancy and life quality of patients with cystic fibrosis. The nutritional balance is determined by somatic as well as psychosocial factors.
After a short overview of factors influencing energy intake and use, the second part focuses more extensively on the different environmental characteristics and developmental tasks specific to the adolescent as well as on their influence on food intake and therapy compliance. The way in which parents and family deal with a chronic disease is related to the disease process. Emotional support and practical guidance in executing the treatment regimen protect the adolescent against developing eating disorders. Individual characteristics of the youth and its development influence among other factors body image and motivation for a fat rich diet.
Finally some recommendations for a multidisciplinary treatment of adolescents with eating disorders are formulated.

download article
3.227.254.12.