PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Indicaties voor intraveneuze toediening van natriumbicarbonaat op de spoedgevallenafdeling
Author(s): VERELST S, SABBE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 685-696
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002459

Abstract :
Hoewel natriumbicarbonaat regelmatig intraveneus wordt gebruikt in de acute geneeskunde, zijn daarvoor slechts een beperkt aantal duidelijk omschreven indicaties.
Vermits op cellulair niveau een kaliumbeweging naar het intracellulaire compartiment gegenereerd wordt, heeft natriumbicarbonaat een plaats in de behandeling van hyperkaliëmie.
Natriumbicarbonaat i.v. heeft tevens zijn nut bewezen bij de behandeling van intoxicatie met tricyclische antidepressiva, bij acetylsalicylzuurintoxicatie en bij methanolintoxicatie. Het gunstige effect van natriumbicarbonaat voor deze indicaties wordt toegeschreven aan een versnelling van de intraventriculaire geleiding, een toename van de systemische pH waardoor enerzijds een toenemende hoeveelheid geladen salicylzuurmoleculen ontstaat die moeilijk diffunderen door de bloed-hersenbarrière, en anderzijds in het geval van methanolintoxicatie een grotere hoeveelheid minder krachtig geïoniseerd mierenzuur wordt gevormd.
Ten slotte blijkt uit een recente studie dat natriumbicarbonaat een afname kan bekomen in de incidentie van contrastgeïnduceerde nefropathie, mogelijk als gevolg van de afremming van de vorming van vrije radicalen.
Natriumbicarbonaat dient verder omzichtig aangewend te worden bij de behandeling van diabetische ketoacidose en heeft vermoedelijk een gering nut bij patiënten met rhabdomyolyse. Tot slot worden een aantal nadelige effecten beschreven bij het gebruik van natriumbicarbonaat bij lactaatacidose.

Indications for the use of intravenous sodium bicarbonate in the emergency department
Although intravenous sodium bicarbonate is regularly used in the emergency department, only a few clear and well defined indications do exist for its use. Sodium bicarbonate is useful in the treatment of hyperkalemia. By raising the systemic pH, a cellular hydrogen release does occur, which is in turn accompanied by potassium moving into the cells.
Furthermore, intravenous sodium bicarbonate is the single most effective intervention for the management of a tricyclic antidepressant intoxication induced cardiovascular toxicity by reversing QRS prolongation, ventricular arrhythmias and hypotension. Also in the event of aspirin intoxication and methanol poisoning, sodium bicarbonate has proven to be beneficial. By raising the systemic pH it will promote a significant reduction in the tissue salicylate concentration on the one hand and a reduction of the ratio of formic acid to formate on the other hand. A recent study finally pointed out that a reduction in the incidence of contrast-induced nephropathy can be achieved by administration of sodium bicarbonate, since it might protect from oxidant injury.
Sodium bicarbonate should be used with caution in the event of diabetic ketoacidosis and its use is probably meaningless in patients suffering from rhabdomyolysis. A few adverse effects are finally pointed out when sodium bicarbonate is administered for treating lactic acidosis.

download article
34.237.76.91.