PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De behandeling van anemie bij chronisch hartfalen: onontgonnen gebied?
Author(s): LIESENBORGS A, VAN CLEEMPUT J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 9   Date: 2006   
Pages: 679-684
DOI: 10.2143/TVG.62.9.5002458

Abstract :
Anemie komt vaak voor bij patiënten met chronisch hartfalen. Naast hemodilutie vormt een verminderde aanmaak wegens een verminderde gevoeligheid voor erytropoëtine en hypoperfusie van het beenmerg, een mogelijke verklaring voor het ontstaan van anemie bij hartfalen. Omdat anemie niet alleen gecorreleerd is met de prognose van hartfalen, maar ook de symptomen versterkt, ligt het voor de hand dat gepoogd wordt de anemie te corrigeren.
Naast toediening van supplementen bij deficiënties, kan men hiervoor gebruikmaken van recombinant humaan erytropoëtine (rHuEpo). Hoewel hiermee een ruime ervaring bestaat bij patiënten met anemie en chronische nierinsufficiëntie, is er slechts een beperkt aantal kleine studies, die het effect nagaan van epoëtine a en ß bij anemische patiënten met hartfalen en een verminderde nierfunctie. Alle studies vinden, naast een verbetering van het hemoglobinegehalte, een gunstig effect op de inspanningscapaciteit, het aantal hospitalisaties en de systolische linkerventrikelfunctie. Wat de optimale streefwaarde is voor het hemoglobinegehalte, of de behandeling efficiënt is bij patiënten met een bewaarde nierfunctie en of het corrigeren van de anemie de overleving gunstig beïnvloedt, zal moeten blijken uit verschillende klinische studies met het langerwerkende darbepoëtine.

Treating anaemia in patients with heart failure: unexplored territory?
Many patients with chronic heart failure are anaemic. Hemodilution, malnutrition, reduced sensitivity to erythropoietin due to inflammatory activation, renal insufficiency and hypoperfusion of the bone marrow do all contribute to the development of anaemia in patients with heart failure. As anaemia is not only an independent predictor of mortality, but as it also aggravates the symptoms of patients with heart failure, it remains tempting to treat anaemia in patients with heart failure.
Recombinant human erythropoietin (rHuEpo) is one of the available strategies. Despite a large clinical experience with rHuEpo in patients with anaemia and chronic renal failure, only a few small studies have studied the effect of epoetin alpha and beta in anaemic patients with chronic heart failure, most of whom also had a reduced renal function. Beside a normalization of the level of haemoglobin, all studies revealed a significant improvement in exercise capacity and left ventricular systolic function as well as a reduction in the number of heart failure hospitalisations. Several ongoing clinical trials using darbepoetin will help us to elucidate unanswered questions, such as: what is the optimal target level of haemoglobin, is rHuEpo also effective in patients with heart failure and a preserved renal function and, finally, does it affect survival?
While waiting for the results of these trials, one can consider to use rHuEpo in the treatment of anaemia in symptomatic patients with chronic heart failure and a decreased renal function.

download article
35.173.48.53.