PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Seksueel misbruik en ongewenste intimiteiten in de Vlaamse recreatie- en competitiesport
Author(s): VANDEN AUWEELE, Yves
Journal: Ethische Perspectieven
Volume: 16    Issue: 3   Date: september 2006   
Pages: 290-298
DOI: 10.2143/EPN.16.3.2017716

Abstract :
In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen Denemarken, Israel, Australië, de USA en zeer recent ook bij ons worden meer dan vroeger klachten geuit en mededelingen gedaan over seksueel misbruik in de sport. Of er over dit onderwerp vandaag gemakkelijker gepraat wordt dan wel of er meer misbruiken zijn dan vroeger is echter moeilijk uit te maken. Het cijfermateriaal waarover we beschikken is slechts fragmentair en de rapporten zijn anekdotisch. De klachten worden vooral openbaar gemaakt door psychologen en psychiaters, maar ook door trainers die het hebben over bedenkelijk gedrag van collega’s. Uitzonderlijk gebeurt dit eveneens door de atleten zelf. De klachten worden echter meestal pas geuit als de feiten bijzonder ernstig zijn, o.a. wanneer het misbruik ernstige (psychische) schade of heftige reacties als gevolg heeft. Dat zou er kunnen op wijzen dat we via anekdotische casussen enkel het topje van de ijsberg zien. Interviews met slachtoffers reveleren inderdaad dat ernstig misbruik een voorgeschiedenis heeft; dat er een klimaat van seksuele intimidatie en ongepaste opmerkingen aan vooraf gaat. Gezien de taboesfeer is het echter zeer moeilijk om meer dan een anekdotisch zicht te krijgen op de omvang van misbruiken. De slachtoffers schamen zich en zijn bang dat ze niet geloofd worden, professionele hulpverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim en om diverse begrijpelijke redenen stellen trainers en sportmanagers zich zeer terughoudend op.


download article
3.238.174.50.