PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anafylaxie bij kinderen
Author(s): DE SWERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 16   Date: 2005   
Pages: 1150-1154
DOI: 10.2143/TVG.61.16.5002252

Abstract :
De frequentie van anafylaxie bij kinderen en adolescenten schommelt rond 10 op 100 000 kinderen per jaar. Voedselovergevoeligheid is de belangrijkste oorzaak van anafylaxie, gevolgd door overgevoeligheidsreacties op medicatie, latex en insectensteken. De meeste kinderen die anafylaxie ontwikkelen, zijn atopici. Evenwel is anafylaxie ten gevolge van insectensteken niet gecorreleerd met atopie. Dermatologische en respiratoire symptomen komen veruit het meest voor. Gastro-intestinale en cardiorespiratoire verschijnselen treden op in een kwart van de gevallen. Het risico van herval van anafylaxie wordt geschat op 1 op 12 patiënten per jaar.
In onze eigen patiëntenpopulatie noteerden we over 1,5 jaar 39 anafylactische reacties bij 32 kinderen (gemiddelde leeftijd 4 jaar). Voeding was de oorzaak bij 28 van deze 39 gevallen.
Voor de behandeling van anafylaxie moet men een onderscheid maken tussen milde, ernstige en zeer ernstige vormen: optreden van sliklast en ademlast zijn als ernstig te beschouwen, terwijl cardiovasculaire en cardiorespiratoire symptomen een teken zijn van zeer ernstige anafylaxie.
De hoeksteen van de behandeling van ernstige en zeer ernstige vormen van anafylaxie bestaat in een tijdige, liefst intramusculaire toediening van adrenaline. De aanpak op termijn – ter voorkoming van een anafylaxieherval – behelst het identificeren en mijden van het uitlokkende agens, alsook het opstellen en uitleggen aan ouders, patiënt en derden van een duidelijk en getypt actieplan.

Anaphylaxis in children
The incidence of anaphylaxis in children and adolescents turns around 10/100 000 children per year. In this age group food allergy is the most important cause of anaphylaxis, followed by reactions to medication, latex and insect stings. Most children experiencing anaphylaxis are atopic. However, anaphylaxis due to insect stings is not correlated with atopy. Dermatological and respiratory symptoms occur most frequently, whereas one out of four patients has gastrointestinal or cardiovascular symptoms. The recurrence risk of anaphylaxis is estimated at 1/12 patients per year. In our own patient group, we recorded 39 anaphylactic episodes in 32 patients in 18 months. Mean patient age was 4 year. Food was the cause of anaphylaxis in 28/39 episodes.
As regards the treatment of anaphylaxis, one should differentiate between mild, serious and very serious cases. Lower respiratory symptoms should be regarded as serious and cardiovascular and cardiorespiratory symptoms as very serious.
The quick administration of adrenaline in the antero-lateral muscle of the thigh is the corner stone of the treatment of serious and very serious cases of anaphylaxis and can be life saving. The long term management of anaphylaxis consists of the identification of the trigger, followed by measures to avoid it. Furthermore, a comprehensive type written management plan should be given to and discussed with patients and/or other caregivers.

download article
35.168.112.145.