PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorgcoördinatie in de verslavingszorg: de stapsgewijze uitbouw van een zorgcircuit middelenmisbruik
Author(s): VANDERPLASSCHEN W, LIEVENS K, VAN BOUCHAUTE J, MOSTIEN B, CLAEYS P, BROEKAERT E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 60    Issue: 11   Date: 2004   
Pages: 773-787
DOI: 10.2143/TVG.60.11.5001884

Abstract :
In verschillende sectoren van de welzijns- en gezondheidszorg is de afgelopen jaren een duidelijke evolutie merkbaar naar meer samenwerking en netwerkvorming, en meer vraaggerichte zorg en zorgcontinuïteit. Sinds de vooropgestelde reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg onder de vorm van zorgcircuits voor specifieke doelgroepen werd bekendgemaakt in 1997, verschenen tal van adviezen maar weinig concrete richtlijnen over hoe deze circuitvorming in de praktijk gerealiseerd moet worden.
Vanuit onze ervaringen met de uitbouw van een "zorgcircuit middelenmisbruik" in de provincie Oost-Vlaanderen onderscheiden we 5 belangrijke stappen in dit implementatieproces. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en taal vormt een noodzakelijke eerste stap, gevolgd door het uitwerken van een theoretisch organisatiemodel als tweede stap. De inventarisatie van het bestaande zorgaanbod, het nagaan van eventuele overlappingen en lacunes in dit aanbod en het uitwerken van een aangepast actieplan in functie van de implementatie vormen de derde stap. Ten vierde moet overgegaan worden tot het in de praktijk brengen van het voorgestelde organisatiemodel. Toetsing en evaluatie en eventuele bijsturing van de implementatie maken deel uit van de vijfde en laatste stap. Aangezien men tijdens dit implementatieproces op verschillende weerstanden en praktische problemen stuit, worden in dit artikel een aantal aanbevelingen geformuleerd teneinde hierop te anticiperen.

Coordination of care in substance abuse treatment: establishment of an integrated treatment system for substance abusers
During the last decade, an evolution towards more co-operation and networking as well as to a more individualized and continuous care can be observed in (mental) health care and social welfare in several countries. In Belgium, the reorganization of mental health care is intended to establish integrated treatment systems for several target groups, e.g. substance abusers. Despite various publications and policy documents, only few concrete recommendations have been given concerning its actual implementation. Based on our experiences and procedure followed while implementing an integrated treatment system for substance abusers in the province of East-Flanders, 5 crucial steps in this process will be highlighted in this article.
The development of a common language and a concerted approach to drug problems is regarded as a first prerequisite. Secondly, a theoretical model should be elaborated about how such an integrated system can be organized and which services should be offered. Thirdly, an inventory should be made revealing which services treatment centers offer at present, followed by a comparative analysis of missing links and double work in the existing system and, consequently, the elaboration of an actionplan for the abolition, addition or adaptation of certain services. Fourthly, theoretical preparations make room for putting the elaborated system into practice. Monitoring and evaluation and – if necessary – steering of the implementation are part of the fifth and last step and should be repeated regularly.
Finally, several recommendations are formulated in order to anticipate possible obstacles, as one might be confronted with resistance and practical problems at several levels during the implementation process.

download article
18.207.240.230.